▪ بدنها نیستند که بیمار میشوند، بلکه اشخاص هستند که مبتلا به بیماری میگردند.
▪ سلامتی بهطور طبیعی از سبک زندگی ما، روابط ما، برنامهٔ غذائی ما، محل و چگونگی زندگی ما ناشی میشود و افکار، باورها و اعمال ما بر سلامتیمان تأثیر میگذارد.
▪ اشخاصی که دارای روابط صمیمی هستند، کمتر مریض میشوند و به سرعت درمان میشوند. انعطافپذیری نیز به سلامتی کمک میکند.
▪ با تماشای فیلمهای کمدی، دستگاه ایمنی ما تقویت میشود.
▪ هر فکری که در ذهن داریم، تأثیری مستقیم بر بدن دارد. اگر به دیگران عشق بورزید، تعداد گلبولهای سفید خون شما بالا میرود.
▪ اگر بیمار اعتقاد به دکتر داشته باشد. زود خوب میشود. اگر رابطهٔ پزشک و بیمار بسیار صمیمی باشد و پزشک ماهر باشد، بیمار زودتر مداوا میشود.
▪ گوش کردن به موسیقی همنوا با طبیعت، صرف غذا در دامن طبیعت و گذراندن اوقاتی خوش در کنار فرزندان، تماشای فیلم آموزنده و مثبت و ورزش کردن، ضامن سلامتی شما است.
▪ هیچ گریزی از تولد و مرگ وجود ندارد، مرگ لذت بردن از فاصلهٔ بین این دو.

تدوین: استاد اسدالله پارسا
عضو هیئت علمی دانشگاه

مجله شادکامی و موفقیت