ایسنا - ميزان اعتبار کارتهاي شارژ سيمکارتهاي اعتباري دولتي كمتر از مبالغ درج شده برروي كارتهاست بدين معني كه اين كارتهاي شارژ با همان مبلغ ١٠ و ٢٠ هزار تومان به فروش ميرسد اما وقتي مشترك كد مربوطه را وارد سيمكارت ميكند مبلغ شش درصد ماليات از آن كسر ميشود.

به گزارش (ايسنا)، در حال حاضر سه نوع سيمكارت اعتباري از سوي اپراتورهاي همراه اول (دولتي)، ايرانسل و تاليا در بازار موجود است كه هر يك از آنها كارت شارژهاي ويژهي خود را عرضه ميكند اما نحوهي محاسبهي ماليات در هر يك از اين كارتهاي شارژ متفاوت است.

به گفته مدير كل بازاريابي شركت ارتباطات سيار در سيمكارتهاي اعتباري دولتي يا همراه اول كه در تهران با پيششمارهي ٠٩١٩ و در هر يك از شهرستانها با پيش شماره ٠٩١X9 با دو نوع كارت شارژ ١٠ و ٢٠ هزار توماني عرضه ميشود، هزينهي ماليات (شش درصد) از مبلغ كلي اعتباري كارت شارژ كسر ميشود؛ به عبارت ديگر كارتهاي شارژ سيمكارتهاي دولتي با همان مبلغ ١٠ و ٢٠ هزار تومان به فروش ميرسد اما وقتي مشترك كد مربوطه را وارد سيمكارت ميكند مبلغ ماليات از آن كسر شده است.

قيمت سيمكارت اعتباري دولتي ٣٤ هزار تومان است كه ١٠هزار تومان هزينهي شارژ اوليهي آن است؛

اين سيمكارتها محدويت زماني دارد؛ به طور مثال كارت شارژهاي ٢٠ هزار توماني براي پنج ماه دوطرفه است و اگر مشترك براي شارژ مجدد اقدام نكند، براي دو ماه يكطرفه و تا يك سال نيز شماره آن حفظ ميشود.

نرخ مكالمات اين سيمكارتها هم در حال حاضر دقيقهاي ٦٧٠ ريال است كه پيشنهاد كاهش تعرفه مكالمات آن نيز ارايه شده كه طبق اعلام بايد مورد تصويب سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي قرار بگيرد.

اما در سيمكارتهاي تاليا كه با پيش شمارهي ٠٩٣٢ با سه نوع كارت شارژ ١٠، ٢٠ و ٤٠ هزار توماني عرضه ميشوند، شش درصد ماليات بر روي هزينهي كارت شارژ در نظر گرفته ميشود و در هنگام خريد از متقاضي اخذ ميشود، يعني اگر هزينهي كارت شارژ ١٠ هزار تومان بوده، در بازار ١٠ هزار و ٦٠٠ تومان به فروش ميرسد.

قيمت اين سيمكارتها هم ٤٥ هزار تومان است كه ٢٠ هزار تومان آن هزينه شارژ اوليه آن بوده و نرخ مكالمات آن نيز براي هر دقيقه ٦٧٠ ريال در نظر گرفته شده است.

به گزارش ايسنا، در سيمكارتهاي اعتباري ايرانسل يا اپراتور دوم تلفن همراه، سه نوع كارت شارژ، پنج، ١٠ و ٢٠ هزار توماني عرضه ميشود كه هزينهي ماليات برروي هر دقيقه مكالمهي مشترك در نظر گرفته ميشود.

بر اين اساس هزينه كارت شارژ با كسر ميزان ماليات در هر يك از سيمكارتهاي اعتباري موجود در بازار به طور يكسان در نظر گرفته ميشود.

قيمت سيمكارتهاي اعتباري ايرانسل ٢٩ هزار تومان بوده كه پنج هزار تومان آن هزينهي كارت شارژ است و نرخ مكالمات آن نيز در طرح دقيقهيي، ٦٢٠ ريال و در طرح ثانيهيي تعرفهي مكالمهي هر ثانيه در سيمكارتهاي اعتباري نيز با ٢٧ درصد كاهش از ٢/١٤ريال به ١٠/٣٣ ريال در داخل شبكه ايرانسل تغيير يافته است؛ اين مبلغ معادل ٦٢٠ ريال بهازاي هر دقيقه با مبناي محاسبه ثانيهيي اس