در حالی که سازمان تنظیم مقررات اپراتور ایرانسل را مجبور کرده تا سرویس MMS خود را قطع کند و در این زمینه نیز هیچ کس در اندیشه دههاهزار مشترکی نیست که از این سرویس محروم شدهاند، وزیر ارتباطات گفته ارائه سرویس MMS یا ( صوت و تصویر) باید طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس فرهنگ و قواعد جاری کشور صورت گیرد.

سلیمانی در گفتوگو با «فارس» بدون اشاره مشخص به سازوکارهای لازم تصریح کرده کهاین سرویس توسط شرکت ارتباطات سیار این گونه ارائه ميشود. وزیر ارتباطات نگفته چرا این سازوکارها قبل از ارائه سرویس MMS ایرانسل صورت نگرفته و پس از این همه تبلیغ و پس از خرید میلیونی سيمكارتهای ایرانسل باید تازه به فکر تدوین سازوکارها بود. وزیر ارتباطات البته در این مصاحبه گفته که کنترل محتوای پیام با وجود این که امکانپذیر است، ولی توصیه نمیشود چون نمیتوان
تک تک پیامها را که دارای فرآیند پیچیدهای است را کنترل کرد. راستی این را هم بخوانید که وزیر ارتباطات گفته پیشنهاد تبدیل ودایع مشترکان تلفن ثابت و همراه به سهام یکی از بهترین راه حلها برای تبدیل ودایع است، زیرا به نفع مشترکان خواهد بود.
بنابراین شما مشترکان تلفن همراه که هم اکنون سهامداران این شرکت نیز محسوب ميشوید خوشحال باشید هر چند هیچ کس نميداند این سهامداری به چه دردی ميخورد.
ثبت نام در سكوت
اگر خیلی مشتاق هستید در این دوره ثبت نام کنید قیمت سيمكارتهای دائمي287هزارتومان و قیمت سيمكارتهای اعتباری 33هزارتومان است. گفته شده امسال قرعه کشی برگزار نميشود و احتمالا دلیل آن این است که پیشبینی ميشود میزان استقبال از این سيمكارتها چندان زیاد نباشد.
بسیاری از کارشناسان بازار بر این باورند که دیگر موضوع ثبت نام سيمكارتهای دولتی با وجود حضور سيمكارتهای اپراتور دوم و تالیا عملا محلی از اعراب ندارد. جالب است کهاین سيمكارتها از بهمن ماه گذشته تا کنون هم به صورت اینترنتی ثبت نام ميشدند. اواخر سال گذشته مسوولان مخابرات اعلام کرده بودند که آخرین دوره ثبت نام سيمكارت را ترتیب ميدهند، ولی به سرعت پشیمان شدند و ظاهرا حالا حالاها باید شاهد این ثبت نامهای تشریفاتی-تبلیغاتی باشیم. قيمت سيم كارتهاي اين دوره 287هزار تومان است و پيشبيني ميشود استقبال چنداني از آنها صورت نگيرد.
افزایش ضریب نفوذ سرویس پيامكوتاه
ضريب نفوذ سرويس پيامكوتاه (SMS) به همراه سرويسهاي ارزش افزوده آن همچون ارسال تصاوير به سرعت در حال افزايش است.
به گزارش واحد تحقيق و توسعه آتيه دادهپرداز (ADP)، پيامكوتاه به عنوان يك رسانه به سرعت جاي خود را در ميان فناوريهاي روز دنيا باز كرده، به طوري كه پيامهاي مبادله شده ميان كاربران جهان در سالجاري ميلادي تاكنون يكهزار و 405ميليارد برآورد شده كه اين ميزان براي سال 2010 عددي معادل دوهزار و 316ميليارد پيشبيني ميشود.
بنابر اين گزارش، ميزان مبادله پيامكوتاه متني در ايالات متحده آمريكا به صورت خارقالعادهاي در حال افزايش و همگاني شدن است، بهطوري كه در سال گذشته ميلادي 158ميليارد پيامكوتاه از سوي كاربران ارسال شده كه نشان دهنده رشد 95درصدي اين رسانه نسبت به سال 2005 است.
اين گزارش در ارزيابي اقتصادي اين سرويس ميافزايد: ميزان درآمد حاصله از اين رسانه در سال جاري ميلادي تاكنون مبلغ 59ميليارد دلار برآورد شده كه پبشبيني ميشود اين رقم در سال 2010 به 72573ميليارد دلار برسد.
اين گزارش همچنين ميافزايد: اين روند كه در ايران با فاصله زماني از تولد اين پديده در جهان شروع شد، اكنون با رشد فزايندهاي
رو به رو است، به گونهاي كه بيش از 5/16ميليون كاربر تلفن همراه دولتي از ابتداي سال تا دهه اول تيرماه جاري چهارميليارد و 942ميليون پيام كوتاه مبادله كردند كه به طور ميانگين اين ميزان مبادله روزانه بيش از 42ميليون پيام كوتاه برآورد شده است.
واحد تحقيق و توسعه آتيه دادهپرداز همچنين در اين گزارش ميافزايد: كشور ايران پس از مكزيك و اوكراين رتبه دهم بازارهاي در حال توسعه اين صنعت در سال گذشته ميلادي را به خود اختصاص داده است.