گروه خبری GSM، اخیراً یک سیستم اطلاع رسانی جالب با همکاری پلیس Boston و اپراتورهای این کشور راه اندازی شده است. در این سیستم جالب مردم می توانند با عنوان یک فرد ناشناس پیام هائی را برای پلیس ارسال کنند. این پیام ها نکات یا گزارش هائی در مورد تخلفاتی است که در سطح شهر در حال رخ دادن است. این SMS ها توسط یک برنامه به نام Crime Stopper که روی موبایل ها نصب می شوند ارسال می شوند. نکته قابل توجهی که در این سیستم وجود دارد ناشناس بودن فرد ارسال کننده پیام است که در این امر باعث می شود تا مردم بدون واهمه به پلیس در زمینه جلوگیری از تخلفات کمک کنند. بر اساس آخرین آمار بدست آمده تا دسامبر 2006 حدود 7/18 میلیارد SMS از طرف کاربران برای مراکز پلیس ارسال شده است. این پروژه در زمینه فرهنگ سازی عدم تخلف نیز موثر خواهد بود.