به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وحيد صدوقي - مدير عامل شرکت ارتباطات سيار - با بيان اين مطلب اظهار كرد: ضريب نفوذ تلفن همراه در پايان سال گذشته ٢٢ درصد بود که با واگذاري دو ميليون سيمکارت در ابتداي سال جاري به ٢٥ درصد افزايش يافته است.

صدوقي ميانگين ضريب نفوذ تلفن همراه دنيا در پايان سال ٢٠٠٦ را ٤٧ درصد دانست و تصريح كرد: با واگذاري ٧ ميليون سيمکارت طي سال جاري، ضريب نفوذ به ٢٢ درصد افزايش يافته که ايران در ضريب نفوذ تلفن همراه نيمي از ميانگين دنيا را دارد.

او گفت: ضريب نفوذ تلفن ثابت در ايران ٣٢ درصد است که در مقايسه با ضريب نفوذ ميانگين ٢٢ درصدي دنيا، ضريب نفوذ تلفن ثابت در کشور ما ٥/١ برابر ميانگين دنياست.

وي تصريح کرد: طي سال گذشته در کل شبکهي کشور، ١٠ هزار و ٢٠٠ سايت راهاندازي شد که با ايجاد هزار و ٢٠٠ سايت در سه ماهه سال جاري، ١١ هزار و ٤٠٠ سايت راهاندازي شده و ايجاد ١٦ هزار و ٢٠٠ سايت در برنامهي اشتراک تا پايان سال جاري است.

مدير عامل ارتباطات سيار سيمکارتهاي اعتباري را يکي از موانع افزايش ضريب نفوذ سيمکارتها دانست و خاطر نشان كرد: ٢ ميليارد و ٧٠٠ ميليون مشترک تلفن همراه يعني ٦٥ درصد و نيز ٨٠ درصد از ١٢٥ مشترک در منطقهي خاورميانه داراي سيمکارت اعتباري هستند لذا بخش عمدهي افزايش ضريب نفوذ با توسعهي سيمکارتهاي اعتباري از ارديبهشتماه آغاز شده است.

مدير عامل شرکت ارتباطات سيار گفت: توسعه شش هزار سايت و جذب حداقل شش ميليون مشترک دغدغه عمدهي ما در سال جاري است و شرکت عليرغم توسعهي شبکه، نوسازي شبکه را در برنامهي کاري خود قرار داده است به طوري که هزار سايت به طور کامل جايگزين ميشود.

صدوقي با اشاره به سازماندهي شبکهي توزيع تاکيد کرد: به منظور فراهم كردن سريع نياز مشترکان برنامهي ثبتنام واگذاري همزمان از تيرماه در برنامهي استانها قرار گرفته است و سيمکارتها با نرخ سال گذشته واگذار ميشود.

وي با اشاره به شروع ثبتنام اينترنتي از بهمن ماه سال گذشته گفت: طي اين مدت بيش از ١٣٠ هزار نفر از طريق اينترنت اقدام به ثبتنام سيمکارت دائمي و اعتباري كردهاند که سيمکارتهاي اعتباري پس از ٢ هفته و سيمکارتهاي دائمي پس از يک ماه واگذار ميشود.

وي با اشاره به تاخيرات اخير در واگذاري سيمکارت هاي دائمي ثبتنامي اينترنتي اظهار كرد: متاسفانه وجود مشکلات در توزيع و ارسال اشتباهي سيمکارتها به استان ديگر، موجب تاخير واگذاري شد و ٤٠٠ سيمکارت اعتباري استان، به استان ديگري منتقل شد که انتقال آن تاخيراتي را به وجود آورد.

صدوقي تصريح کرد: سيمکارتهاي چند منظوره امکان تعريف چندين شماره بر روي يک سيمکارت را فراهم ميآورد و قابليتي را ايجاد ميكند که افراد ميتوانند با استفاده از يک گوشي از چند شماره استفاده كنند که گوشي آن موجود است و تستهاي لازم بر روي آن انجام شده است.

مدير عامل شرکت ارتباطات سيار ايران ادامه داد: طي سال جاري ايجاد شبکهي GSM روستايي در ٣٠ استان در برنامه قرار گرفته که در کل کشور ٤ هزار سايت شبکه روستايي به شبکه تلفن همراه نصب مي شود لذا امکانات استفاده از مشترکان دائمي و اعتباري را در روستا فراهم مي آورد.

وي با اشاره به مضر نبودن اشعههاي BTS افزود: جاي هيچگونه نگراني براي مشترکان نيست و تمام استانداردهاي ايمني و محيط زيستي در نصب آنتنها رعايت ميشود و تاکنون هيچگونه مزاحمتي در هيچ نقطه جهان ثابت نشده است.