مدير كل بازرسي شركت ارتباطات سيار گفت: درخواست كشف مزاحمت تلفني از طريق پيام كوتاه تلفن همراه و اينترنت مراحل آزمايشي خود را سپري ميكند كه اين سرويس با راهاندازي مركز call center ارتباطات سيار به زودي به مشتركان ارايه خواهد شد.

تيمور كرمي در گفتوگو با ایسنا، اظهار كرد: در اين روش مشترك ميتواند با مراجعه به يكي از دفاتر خدمات ارتباطي با ارايهي مدارك مورد نظر، شناسه و رمز كاربري مخصوص خود را دريافت كند كه از اين طريق ميتواند از تمام سرويسهاي ارتباطات سيار كه به صورت خدمات اينترنتي يا SMS ارايه ميشود، استفاده كند.

او دربارهي نحوهي پيگيري مزاحمتهاي تلفني كه با فعال شدن سرويس MMS ايجاد ميشود، گفت: هرگونه مزاحمت به شكل صوت، تصوير، ديتا، SMS، VMS و دايورت كردن، جزو مزاحمتهاي تلفني به شمار ميرود و با درخواست مشترك قابل پيگيري است؛ از اين رو اگر براي برخي از مشتركان از طريق MMS مزاحمت ايجاد شود با درخواست آنها پيگيري خواهد شد.

كرمي با اعلام كاهش درصد شكايات مشتركان شركت ارتباطات سيار در سال جاري، خاطر نشان كرد: ثبتنام اينترنتي تلفن همراه اعتباري و دايمي، پرداخت صورتحساب مشتركان از طريق سامانهي خودپرداز بانكها (ATM)، تلفنبانك و اينترنت، تبادل اطلاعات پرداختي مشتركان به صورت الكترونيكي با بانكها، دسترسي دفاتر خدمات ارتباطات و فنآوري اطلاعات به مراكز صورتحساب و خدمات مشتركان و ارايهي آخرين وضعيت صورتحساب مشتركان از طريق اينترنت از جمله اقدامات اين شركت در ارايهي خدمات جديد به مشتركان است.

ICTNA