در پي بروز اشكال در دريافت اطلاعات براي پيگيري كارت هوشمند سوخت از طريق SMS چگونگي اجراي اين اقدام تشريح شد.

به گزارش فارس، تمامي مالكان خودرو و موتورسيكلت براي آگاهي يافتن از آخرين وضعيت كارت هوشمند سوخت خودرو، كافي است شماره پلاك خودرو خود را از طريق ساختار ارائه شده توسط پيام كوتاه SMS به شماره 30005150 ارسال كنند و در صورتي كه قالب و ساختار مشخص شده در نوشتن شماره پلاك در پيام كوتاه رعايت شود راهنما به طور خودكار در همان لحظه پاسخ خواهد داد.

انواع پلاكها
پلاكهاي ايران داراي دو قسمت شماره و عدد سريال است و براي ارسال پلاك، اين دو قسمت به ترتيب در پيام كوتاه نوشته و بين آنها خط تيره درج ميشود.
عدد سريال ـ شماره پلاك

پلاكهاي ليزري و قديمي داراي سه قسمت شماره، شهر سريال و عدد يا حرف سريال هستند. براي ارسال شماره پلاك، اين سه قسمت به ترتيب در پيام كوتاه نوشته ميشود و بين آنها خط تيره درج ميشود.
بعضي از پلاكها نيز صرفاً داراي دو قسمت شماره و شهر سريالي هستند.

در روش نوشتن پلاك، ابتدا بايد قسمت اول شماره پلاك نوشته شود. براي اين كار ابتدا يك حرف لاتين براي تعيين نوع پلاك نوشته ميشود كه نشانه نوع پلاك مورد نظر در جدول شماره 1 منتشر شده است.
پس از نشانه نوع پلاك، شماره پلاك و حرف بين شمارهها نوشته ميشود كه براي هر يك از حروف يك حرف لاتين، انتخاب شده است كه نشانه معادل حرف لاتين در جدول شماره 2 منتشر شده است.
پس از نوشتن شمارههاي ياد شده بايد شهر سريال پلاك نوشته شود كه براي نوشتن شهر بايد كد آن شهر را نوشت.

آخرين مرحله مربوط به نوشتن عدد و يا حرف سريال پلاك است كه اين كار نيز با نوشتن عين عدد انجام ميشود كه پس از ارسال اين شمارهها بلافاصله آخرين وضعيت كارت سوخت خودرو از طريق sms براي متقاضي ارسال ميشود.