یکی از قدیمی ترین ابزارهای سیار ارتباطی تلفن بیسیم است. "تلفن بیسیم" مرکب از یک گوشی تلفن و یک دستگاه ثابت است، به گونهای که ارتباط گوشی تلفن، بدون استفاده از سیم و از طریق ارسال و دریافت امواج رادیوئی با دستگاه ثابت برقرار میگردد. دراین دستگاههای تلفن، خط تلفن به دستگاه ثابت که خود مرکب از فرستنده و گیرنده رادیوئی و آنتن است متصل میشود. گوشی تلفن بیسیم و دستگاه ثابت هر یک دارای فرستنده و گیرنده امواج رادیوئی است.تاریخچه ورود اینگونه تلفن ها به ایران به اوایل دهه 60 برمیگردد. اینگونه تلفن ها که هم اکنون به وفور در سطح کشور با مارک ها و مشخصات فنی مختلف بفروش میرسند همانند سایر دستگاههای بیسیم تابع قانون "استفاده از بیسیمهای اختصاصی و غیرحرفهای (آماتوری)" میباشند.

از منظر قانونی، تلفنهای بیسیم بر حسب قدرت ارسال و فرکانس به دو دسته مجاز و غیرمجاز تقسیم میشوند.

- تلفن بیسیم مجاز: سیاستگذاری تخصیص، واگذاری و نظارت بر بهرهبرداری از فضای فرکانسی طبق قانون بر عهده وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گذاشته شده است. به همین منظور بر اساس سیاستگذاری فعلی، محدودههای فرکانسی 47 تا 46 مگاهرتز، 50 تا 49 مگاهرتز ،888تا 886 مگاهرتز و 933 تا 931 مگاهرتز

به تلفن بیسیم اختصاص داده شده است و استفاده از دستگاههای تلفن بیسیم که خارج از این محدودهها کار میکند یا بردی بیشتر از حداکثر 300 متر را دارند، در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ممنوع میباشد.

از طرفی دیگر با توجه به اینکه مجهز بودن به شناسه ایمنی از مشخصات مهم تلفن بیسیم مجاز است. این شناسه بین دستگاه ثابت و گوشی بیسیم مشترک است هر دستگاه تلفن بیسیم از شناسه واحد استفاده میکند . بنابراین گوشی تلفن بیسیم مجهز به شناسه ایمنی رقومی فقط با دستگاه ثابت خود ارتباط برقرار میکند که مانع همشنوائی، شنود و یا سرقت بوق توسط سایر استفادهکنندگان تلفن بیسیم میگردد و تلفنهایی که فاقد این مشخصه باشند غیرمجاز محسوب میشوند.

- تلفن بیسیم غیرمجاز: طبق مواد 1، 6 و 10 قانون استفاده از بیسیمهای اختصاصی و غیر حرفهای وارد کردن تجهیزات رادیوئی به کشور، خرید، فروش و استفاده ازدستگاههای فرستنده بیسیم بدون اجازه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ممنوع بوده و متخلف به حبس تادیبی از 1 ماه تا 6 ماه و پرداخت جریمه نقدی محکوم میشود. همچنین بر اساس ماده 687 قانون مجازات اسلامی مرتکبین بدون منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی به حبس از 3 تا 10 و در صورتی که اعمال مذکور ماده فوق به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه باشد حکم محارب را خواهد داشت. مجازات شروع جرایم این ماده 1 تا 3 سال حبس خواهد بود.

بعنوان مثال تنها در سال گذشته تعداد 10126 دستگاه "تلفن بی سیم غیر مجاز" توسط ادارات ارتباطات رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سطح کشور جمع آوری و ضبط گردید.
منبع:سایت وزارتICT