[align=center][/align]

دومین کارگاه خوانشی از چند فیلم عباس کیارستمی سهشنبه هشتم آبان ماه در مرکز هنرپژوهی نقش جهان برگزار میشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز هنرپژوهی نقش جهان وابسته به فرهنگستان هنر اعلام کرد، این کارگاه که دومین نشست از سلسله جلسات امیرعلی نجومیان عضو گروه نشانه شناسی هنر فرهنگستان است به بررسی و نقد نشانه شناسی در آثار کیارستمی میپردازد.
نجومیان در خصوص انتخاب سوژههای سینمایی برای کارگاه نشانه شناسی عنوان کرد: "واسازی متون سینمایی از دو جهت مورد توجه قرار گرفته است، یکی به دلیل جذابیت سینما برای مخاطبان و دیگری به دلیل کمبود پژوهش و نقد درباره متون سینمایی. بحث واسازی در حوزه معماری، نقاشی و عکس قدمت زیادی دارد، ولی در سینما با کمبود نقد پساساختگرا مواجه هستیم. حتی در غرب و کشورهای انگلیسی زبان هم تعداد مقالات و کتاب ها در این زمینه زیاد نیست."
در این جلسه فیلم "کلوزآپ" و اپیزود اول مجموعه "پنج" مورد بررسی قرار میگیرند. در جلسه سوم و چهارم هم دو فیلم "طعم گیلاس" و "باد ما را خواهد برد" و تعدادی فیلم کوتاه منتخب از مجموعه "پنج" و چند فیلم کوتاه مورد بررسی قرار میگیرند.
دومین کارگاه "خوانشی از چند فیلم عباس کیارستمی" ساعت 30/15 تا 18 روز سهشنبه هشتم آبان ماه در مرکز هنرپژوهی نقش جهان برگزار میشود.