مشكلات و اشفتگي ها ٬ همه سطحي وظاهري هستند .به عمق برو ٬ راه خودت را پيدا خواهي كرد .شايد پريشاني و سردر گمي براي تو طاقت فرسا باشد اگر بخواهي در ان باقي بماني بايد قدمي به عقب برداري و از فاصله اي دورتر به انها نگاه بيندازي !
هنگامي كه به طور كامل در امدن ها و رفتن ها ي زندگي ظاهري ات سردر گم باشي ! به سرعت ضعيف خواهي شد .بايد كه اغلب اوقات با اراده دروني ات ارتباط داشته باشي ٬ و به انها اجازه بدهي تا تو را احيا كند !
با فرار كردن از مشكلات چيزي به دست نمي اوري اما با فاصله گرفتن از انها همه چيز را به دست خواهي اورد !
باور كن تو بيشتر از ان چيزي هستي كه برايت مشكل مي افريند !به خودت فرصتي عطا كن تا دلايل مشكلاتت را با موفقيت پيدا كني ٬نه اين كه فقط به نشانه ها اكتفا نمايي !
مشكلات به تو فرصتي مي دهند تا با قدرت به جلو حركت كني .به عمق برو ٬ به ارزشمند ترين اهداف درونت .توفانهاي سطحي و ظاهري نمي توانند تو را متوقف سازند !