تغییر تصویر ذهنی ، راهی برای رسیدن به موفقیت

شخصي سر كلاس رياضي خوابش برد. زنگ را زدند بيدار شد و با عجله دو مسأله را كه روي تخته سياه نوشته شده بود يادداشت كرد و با اين «باور» كه استاد آن را به عنوان تكليف منزل داده است به منزل برد و تمام آن روز و آن شب براي حل كردن آنها فكر كرد. هيچ يك را نتوانست حل كند. اما طي هفته دست از كوشش برنداشت. سرانجام يكي از آنها را حل كرد و به كلاس آورد. استاد به كلي مبهوت شد زيرا آن را به عنوان دو نمونه از مسايل غير قابل حل رياضي داده بود
هر لحظه از زندگي را كه انتخاب ميكني ميتواني تصميم بگيري كه از قبل بهتر باشي. ولي اينكه كدام لحظه را انتخاب ميكني خيلي مهم است. اشلي بريليان
هميشه سعي كن خودت باشي، اگر خودت را آنطور كه هستي قبول داشته باشي، مشكلاتت هر چند بزرگ باشد از بين خواهد رفت و زندگي شادي خواهي داشت انگار در جشني عظيم غرق در نور هستي. هالگوان شري راجليش
آنكس كه اعتقاد دارد به دليل نياز ندارد و كسي كه اعتقاد ندارد هر دليلي برايش بياوري قانع نميشود. جان ولين ست كلير تامس
شكت انسان را به تفكّر واميدارد، و به او ميفهماند كه چه كاري را نبايد بكند. كسي كه شكست نخورده معناي واقعي زندگي را درك نكرده است.
ساملل اسمايل
مَثل زندگي انسان، مِثل رودخانهايست كه در مسير خود كانالهاي متعدد باز ميكند. اگر همراه رودخانهي زندگي در كانال صحيح جاري شود هرگز نخواهي شد.
تاگور
خونسرد و آرام باش و ببين چگونه برنامهاي مشخص در زندگيت همه چيز را به پيش خواهد برد البته بايد با همان خونسردي و آرامش مقدمات موفقيت را در زندگي خود فراهم كنيم. الين كدي
وقتي عشق تو را ميخواند به دنبالش برو، گر چه راه آن صعب و دشوار باشد. وقتي بالهاي عشق تو را در بر ميگيرد، تسليم آن باش، گر چه ميداني خنجري پنهان كرده كه ميتواند قلبت را جريحهدار سازد. وقتي عشق با تو سخن ميگويد به آن ايمان داشته باش گر چه چون باد شمال بر هم زنندهي مرغزارهاست، رؤياهاي شيرينت را بر هم زند، ترديد مكن. جبران خليل جبران
هر چيز وقتي دارد، مثل فصلها كه در موقع خويش ميآيند و ميروند.
الكيسيا تيس
اگر بيوقفه كار كني، فكرت خسته ميشود و نميتواني درست تصميم بگيري. بهتر است گاهگاهي از محل كار زندگي دور شويم تا بهتر قضاوت كنيم و تصميم بگيريم. لئوناردو داوينچي
وقتي تغيير در زندگي پيش ميآيد به ضرر و زيانش نيانديش به صرف تغييري كه بوجود آمده فكر كن. ورلون هاوارد
از حال لذت ببر، چرا دائم به اين فكري كه شايد اتفاقي ناگوار بيافتد و همه چيز را بر هم بزند؟ نگراني و تشويش اعصابت را خراب ميكند. و البته هميشه خود ما موجب اين دلواپسيها هستيم. سيدلي اسميت
براي رسيدن به آرامش حقيقي بايد متداوماً بدون چشم داشت، كمك كني و نيكي كني و گذشت كني. اگوان شري راجليش
كسي كه براي محبت حدي قائل ميشود معني محبت را نفهميده است.
دوست بداريد! در حيات بشر چيزي زيباتر از اين وجود ندارد. از حكيمي پرسيدند، ضايعترين اوقات عمر كدام است. گفت: آن زمان كه توانائي دستگيري از محتاجي را داشته باشي و بدان اقدام نكني.
سعي كنيد ديوارهاي فاصله با انسانها را با تيشه مهر و محبت خراب كنيد.
متأسفانه ما انسانهاي از خود راضي به جاي اينكه دست يكديگر را بگيريم اغلب جان يكديگر را ميگيريم.
موفقيت را نميتوان يك جا و نقد خريداري كرد.
احمق، در دوردستها جستجو ميكند و عاقل، نزد خود.
مردان بزرگ اراده ميكنند و مردان كوچك آرزو.
بعضي از كتابها براي ما قصه ميگويند تا ما بخوابيم و بعضي ديگر قصه ميگويند تا ما از خواب بيدار شويم.
فرانسويها ميگويند: بچهها مثل فرشتگاني هستند كه هر چه پايشان بزرگ ميشود بالهايشان كوچك ميشود. خدا كند در بزرگي قدري از بالها باقي بماند.
 تنها كسي مرتكب اشتباه نميشود، كه عمل نميكند، پس از اشتباه نترس! ولي از آن درس بگير.
 موفقيت مثل توپ است وقتي ميرود ما به دنبالش ميرويم و وقتي ميايستد ما به آن لگد ميزنيم.
در بدبختيها وفتي اشك از چشم خارج نميشود اعضاي ديگر بدن ميگريد.
چطور خرج كردن، مهمتر از چطور پول درآوردن است.
دوست پيدا كردن آسان است ولي نگهداريش مشكل.
وقتي حرف ميزنيم چيزي را ميگوئيم كه ميدانيم ولي وقتي گوش ميكنيم چيزي ميآموزيم.
عفاف براي يك زن يك تحميل اجتماعي و قانوني نيست. بلكه شايستگي و جمال و حتي يك نوع زينت و آرايش است كه از هر چه بيشتر او را جذاب ميكند.
زيبايي مانند مال و مقام لباسي است كه بر قامت شما پوشاندهاند مردم به آن پوشش تعظيم و تكريم ميكنند. اول خود به اين لباس نظر نداشته باشيد و بعد به آنها كه اين لباس شما را ستايش ميكنند بخنديد و حقيرشان بشماريد.
اگر ثروت خود را از دست بدهيد باختهايد! اما اگر شهامت خود را از دست بدهيد پاك باختهايد.
رنج بردن بيشتر از مردن جرأت و جسارت ميخواهد. ناپلئون
دواي تو در خودت است و تو نميفهمي و درد تو از خودت است و تو نميبيني.
حضرت علي (ع)
 زندگاني اشخاص چاپلوس و متملق بسته به وجود كساني است كه خريدار چاپلوسيها و تملقات آنها هستند. لا فونتن
ارادهي ما گنجيهائي بيپايان در سينه خود دارد و هر كس كه معني زندگاني و سعادت حقيقي را ميخواهد درك كند بايد از آن گنجها استفاده كند ژان فيلو
 كار امروز را با آرمش دل و نشاط روح انجام ده، از گذشته پند بگير. از وقت حاضر منتفع شو از آينده نترس.
دست لرزان گره باز نميكند و از خاطر پريشان فكر درست بر نميآيد.
خوشي خود را در گروي خوشي ديگران نهادن نوعي عبادت است.
ميگويند: شجاعت سرباز در ميدان جنگ و شهامت ملاح در دريا و سيرت واقعي آدمي در سفر معلوم ميشود.
از ابوعلي سينا پرسيدند:
فرق بين شوق و اشتياق چيست؟ گفت: شوق به ديدار فرو نشيند ولي اشتياق زياده شود و فزوني گيرد.
مهرباني به اضافه صداقت، عشق را تقويت ميكند.
عشق دروازه ملكوت است.
به خدا نميتوان رسيد، مگر با كشتن نفس حيواني و پيمودن راه فنا.
براي آنكه صحبتتان دلنشين باشد از امتيازات خود، و معايب ديگران كمتر بگوئيد.
از حكيمي پرسيدند: كدام كلام است كه مذموم باشد اگر چه حقيقت باشد، گفت: مدح گفتن شخص خود را .

برگرفته از کتای کلیدهای طلایی موفقیت -فرحناز شیرانی