هرگز نگویید «نمی توانم» شما که امتحان نکرده اید که می توانید یا نه، پس چطور از نتوانستن حرف می زنید؟