خبرگزاري فارس: واردات بنزين طي شش ماهه نخست سال جاري بيش از 9/2 ميليارد ليتر معادل 4/1 ميليارد يورو بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر حجم و ارزش به ترتيب 42 و 45 درصد كاهش نشان مي دهد.


به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در 6ماهه نخست سال جاري 8/2187 هزار تن معادل2 ميليارد و 916 ميليون و 337 هزار ليتر بنزين به ارزش 1437 ميليون دلار و 9/1064 ميليون يورو وارد كشور شد.
متوسط قيمت هر كيلو بنزين وارداتي در اين مدت 7/0 دلار بوده است.
اين گزارش ميفزايد: سهم وزني اين حجم از واردات بنزين نسبت به حجم كل واردات 6 ماهه، 69/10 و از لحاظ ارزشي 6/73 ارزش كل اقلام وارداتي در اين مدت را تشكيل ميدهد.
اين در حالي است كه در 6 ماهه نخست سال 85 بيش از 3/3809 هزار تن معادل 5 ميليارد و 77 ميليون و 796 هزار ليتر بنزين به ارزش 9/2648 ميليون دلار به كشور وارد شده است.
بنابراين گزارش، وزن و ارزش بنزين وارداتي در 6 ماهه نخست سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ترتيب 42 و 45 درصد كاهش را نشان ميدهد.
بر اين اساس، طي 6 ماهه نخست سالجاري 2 ميليون و 824 هزار و 889 تن نفت خام به ارزش دلاري 4/1297 ميليون دلار به عنوان معوض (سوآپ) وارد كشور شده و ترانزيت شده است.
اين حجم سوآپ نفت در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 15/11 درصد از لحاظ وزني و 87/29 درصد از لحاظ دلاري رشد را نشان ميدهد.
بنابراين گزارش، حجم سوآپ گاز در اين مدت نيز 130 هزار و 41 تن به ارزش دلاري 8/54 ميليون دلار بوده است. اين حجم سوآپ در مقايسه با 6 ماهه نخست سال 85 از لحاظ وزني 04/70 درصد و از لحاظ ارزش دلاري 24/105 درصد رشد را نشان ميدهد.
در اين مدت سوآپ گازوئيل كشور صفر بوده است.
اين گزارش حاكي است: جمع كل واردات فرآورده هاي سوختي بعنوان معوض (سوآپ) در 6 ماهه نخست سالجاري 2 ميليون و 963 هزار و 919 تن به ارزش 8/1356 ميليون دلار گزارش ميشود.
در مدت مشابه سال قبل حجم كل سوآپ فرآوردههاي نفتي 2 ميليون و 622 هزار و 501 تن به ارزش 1027 ميليون دلار بوده كه اين رقم در سال جاري از لحاظ وزني 02/13درصد و از لحاظ ارزش دلاري 07/32 درصد رشد داشته است.