قانون توانگری


● حقیقت تکاندهنده دربارهٔ توانگری
توانگر بودن، بهطور کامل درست است نه نادرست؛ مجبور هستید که ثروتمند باشید، زیرا حق ندارید فقیر باشید. این وظیفهٔ بیچون و چرای ما است که از راههای شرافتمندانه ثروتمند شویم. همیشه فکر کنید که از آسمان طلا میبارد.
● چند نکتهٔ مهم برای رسیدن به هدفها و آرزوها
۱) قانون خلاء:
در آزمایش و تنهائی به فکر آرزوهای خود باشید. به آنها برنامه دهید و آنها را مرتب کنید.
۲) قانون تخیل
فکر کنید که به آرزوی خود رسیدهاید و با آن، زندگی شادمانه و سرشار از آرامشی دارید.
۳) قانون دعا
دعا کنید. از خداوند بخواهید که کمکتان کند. با او صادقانه صحبت کنید تا شما را اجابت کند.
۴) قانون اعتمادبهنفس
خسته شوید. روی هدف خود بایستید و پافشار کنید. استفاده از عبارتهای تأکیدی خیلی مهم است. این عبارتها کمک میکنند تا شما به خواستههای خود برسید و قدرت فوقالعادهای هم دارند. مانند: ”هماکنون همه چیز و همه کس سبب توانگری من میشود“ یا ”من هماکنون موجب توانگری همه چیز و همه کس میشوم“.
این فکرها را بهکار بگیرید تا به خواستههای خود برسید.
همیشه مدیتیشین کنید.
هر جا که هستید به یاد خداوند باشید و از او کمک بخواهید. از او بخواهید ترس و اضطراب را از شما دور کند.
یک مراجعهکنندهٔ بازرگان داشتیم که هر وقت از او میپرسیدم: ”وضع کسب و کار چهطور است؟“
میگفت: ”بد نیست“ ولی بعد از مطالعه کتاب، اینگونه پاسخ میداد: ”وضع کسب و کار علای است، چون از آسمان طلا میبارد“ در مدتی کوتاه، او به ثروتی دستنیافتنی رسید.
اینگونه فکرها و تلقینها، نه تنها شما را خوشبختتر و ارزشمندتر خواهند ساخت، بلکه در عصر نوین از راههائی بیشمار و شگفت، وجود شما را برای همنوعانتان به برکتی بزرگتر و غنیتر تبدیل خواهد کرد.
یکی از آرزوهای همه کسانی که دارای اندیشهٔ توانگر هستند، این است که بتوانند روی پای خود بایستند و از نظر مالی مستقل باشند. استقلال مالی، در اصل به معنای آزادی مالی است. سعی کنید قدر پول خود را بدانید، از آن درست استفاده کنید و برای آن از خداوند طلب دعای خیر کنید تا خداوند به آن برکت دهد. از جملههای مثبت استفاده کنید، به آن انرژی بفرستید تا روز به روز زیادتر شود.
از جملههای کلیدی مثبت استفاده نمائید. مانند ”از نظر خداوند همه چیز ممکن است“.
”هر روز به یاری خدا، صاحب استقلال مالی بیشتری میشوم!“ مطمئن باشید که استقلال مالی نیز، از راه خواهد رسید.
”از وفور بیکران و غنی نعمتهای خداوند لبریز هستم، خداوند تمام نیازهای من را برآورده میسازد“.

نوشته: ”کاترین پاندر“
ترجمه: ”گیتی خوشدل“

مجله شادکامی و موفقیت