فال > از اول تا پانزدهم آبان بر شما چه خواهد گذشت؟

فروردين

در اين دو هفته، کاري را که به آيندهتان مربوط است شروع خواهيد کرد و مطمئن باشيد که ميتوانيد آن را با موفقيت به اتمام برسانيد. براي انجام کاري ناچار ميشويد روش خود را تغيير دهيد يا مسير تازهاي را انتخاب کنيد. يکي ميخواهد به قول معروف با گل آلود کردن آب به نفع خود بهرهبرداري کند، شما با اندکي تدبير و دقت نظر ميتوانيد او را بشناسيد و نقشههاي او را خنثي کنيد. خبرهاي خوبي به شما خواهد رسيد.

ارديبهشت

به زودي خبر خوشحالکنندهاي خواهيد شنيد.معاملهاي را که در انتظارش بوديد، به پايان خواهيد برد. طي ملاقاتي غيرمترقبه بايک شخص بانفوذ يا يک دوست قديمي برنامههاي جديدي را در پيش روي خود خواهيد ديد. براي انجام کاري ناچار ميشويد به يک رقابت ناخواسته تن بدهيد. نگران نباشيد موفقيت از آن شماست.دل دادگان جوان متولد اين ماه، با فراهم آمدن موجباتي به تشکيل خانواده اميدوارتر خواهند شد.

خرداد

طي اين دو هفته از يک بلاتکليفي رها ميشويد و آن وقت ميتوانيد اختيار تصميم گيري را خود به عهده بگيريد. سعي کنيد مصمم باشيد و دودلي را از خود دور کنيد. خيلي زود قصد و خواسته يکي از اطرافيان براي شما روشن خواهد شد. سعي کنيد در محيط خانواده يا در محيط کار به بعضي اختلافنظرهاي کوچک و کم اهميت دامن نزنيد و از پيش آوردن هرگونه جر و بحث خودداري کنيد چون در غير اينصورت دود آن ابتدا به چشم خودتان خواهد رفت و آن وقت پشيماني ديگر فايدهاي نخواهد داشت.

تير

از يک دوست خبرهاي خوشحالکنندهاي خواهيد شنيد. يک مسافر از راه دور ميرسد. به يک مهماني دعوت ميشويد و ناچار به پذيرايي نسبتا مفصل از يکي خواهيد شد. طلبي وصول يا خواستهاي قبول و به انجام ميرسد. سعي کنيد برنامه و خواسته خود را با زبان خوش حتي اگر مصلحتي باشد طلب کنيد. زبان درشتي و غيظ، غضب در بيشتر موارد لج و لجبازي و دشمني به بار ميآورد.

مرداد

اين روزها سعي کنيد خيلي حساس و دمدمي مزاج نباشيد. بهانهجويي و بهانهگيريها را از خود دور کنيد، چون ممکن است نظر و عقيده طرف مقابل نسبت به شما مخدوش و عوض شود. مواظب باشيد توقعات بيش از حد شما کار دستتان ندهد. آن دسته از متولدين اين ماه که به کار فرهنگي يا هنري اشتغال دارند، به موفقيتهايي دست مييابند. يك سفر زيارتي كه مدتها در انتظارش بوديد در پيش رو داريد بهتر از قبل از اين سفر كدورت هايي كه در قلبتان رسوخ كرده را بيرون بريزيد.

شهريور

در مورد کسي يا کاري آنچه ميپنداشتيد، اشتباه از آب در ميآيد. زياد نگران و نااميد نباشيد، قرار نيست همه حدسها و پيشبينيهاي آدم درست از آب درآيد. بهتر است به فکر تصحيح و جبران آن باشيد.يک برنامه کاري با موفقيت به جريان ميافتد. اما سعي كنيد خوشحالي از اين موفقيت شما را از رسيدگي به ساير كارهايتان باز ندارد. به زودي به مقدار قابل توجهي پول و سرمايه نيازمند خواهيد شد. از هم اکنون به فکر چاره جويي باشيد. آن کسي را که آرزوي ديدنش را داشتيد، خواهيد ديد.

مهر

براي حل يک مشکل که اين روزها فکرتان را به خود مشغول کرده است، بايد منتظر گذشت زمان باشيد تا فرصت مناسب آن فراهم آيد. نگران کم پولي خود نباشيد، براي انجام يک مسافرت يا شروع يک برنامه کاري پول ياسرمايه مورد نظر فراهم خواهد شد. اين روزها سعي کنيد کمي سياستمدار باشيد. گاهي لازم است آدم برخلاف ميلش حرفي را بزند تا نظر موافق طرف مقابل را جلب کند و به عنوان مثال بين بنشين و بفرما، کلمه بفرما را بگويد و حرفي را بزند که البته دروغ هم نباشد.

آبان


خبري را که در انتظارش بوديد، خواهيد شنيد و موضوعي که مورد دلخواه شما هست به انجام خواهد رسيد. با توصيه و کوشش يکي از همراهان دلسوز کار مهمي به نفع شما به انجام ميرسد. يک مسافرت کوتاه مدت در پيش داريد. اين هفته مواظب بعضي حرفهاي خود باشيد تا موجب کدورت يا عکس العمل تند از جانب يکي از همکاران و همسايگان نشود. آنچه را که در طلبش بوديد به دست شما ميرسد.

آذر

پول مورد لزوم به دست شما ميرسد. معاملهاي شيرين در پيش داريد. امر خيري به نتيجه ميرسد. اين روزها حواستان را جمع کنيد چون روي خط شانس هستيد. پس مواظب فرصتها باشيد تا آنها را از دست ندهيد. سختگيريها و لجاجت يکي از نزديکان حسابي شما را کلافه خواهد کرد. سعي کنيد در چنين مواردي شما کوتاه بياييد و از نشان دادن عکسالعملهاي تند خودداري کنيد تا طرف مقابل نسبت به کار خود پشيمان شود.

دي


براي بهبود يک رابطه عاطفي سعي کنيد بيش از حد لازم، احساساتي نشويد و از عواطف خود خرج نکنيد، چون آن وقت ممکن است احساسات شما مورد سوءاستفاده قرار گيرد يا توقعات طرف مقابل زياد شود. کاري را که در دست داريد، اگر هرچه زودتر به انجام برسانيد خود بيش از ديگران از نتايج آن بهرهمند خواهيد شد. مهمان عزيزي در راه داريد. خرج نسبتا بزرگي به گردن شما ميافتد.

بهمن


اين روزها به خاطر پشيماني يا يک نوع شکست نبايد خود را سرزنش کنيد و تواناييهاي خود را دست کم بگيريد. سعي کنيد اعتماد به نفس خود را حفظ کنيد و به خود بقبولانيد که چنين اتفاقاتي در زندگي براي همه پيش ميآيد و براي انتخاب يکي از دو راه پيشرو ، راه مستقيم را که کوتاهتر هم هست برگزينيد. آنچه را در طلب آن بوديد، به دست ميآوريد. يک تنگناي مالي حواستان را پرت نکند، گذر از اين تنگنا به آساني ممکن است.

اسفند

در اين هفته با برنامه جديدي مواجه ميشويد. افقهاي تازهاي پيش رويتان گشوده خواهد شد. يک خواسته قديمي و نسبتا فراموش شده شما، دوباره سر بر خواهد آورد و اين بار ميتوانيد خواسته خود را عملي کنيد. به يک مسافرت خارج از کشور دعوت ميشويد. براي انجام يک معامله نسبتا خوب و سودآور فرصتي مغتنم به دست ميآوريد. سعي کنيد روابط خود را با دوستان قديمي، تازه نگهداريد و آنان را به دست فراموشي نسپاريد.

برگرفته از : مجله خانواده سبز