هنگامي که پادشاه پادشاهان داريوش بزرگ (522-489) دستور ساخت بيستون را داد.همزمان دستور الفباي مخصوص پرشيايي را نيز
صادر کرد.که ان را (نوشته اريايي) ناميد.که به خط پرشيايي قديم نيز شهرت دارد.
اين خط داراي 36 حرف ميباشد و نيز 8 تصوير مخصوص براي نام هاي زير ميباشد. (2x)(پادشاه) (سرزمين) (خوبي)
(خداوند) (زمين) و (3x)(اهورامزدا). از خط کج(\) براي جدا کردن حرف ها استفاد ميشود.
از اين خط معمولا براي نوشته هاي سلطنتي استفاده ميشده است. اخرين باري که از اين خط استفاده شده است مربوط به قرن 4 قبل از ميلاد است.h

da-a-ra-ya-va-u-ša \ xa-ša-a-ya-tha-i-ya \
va-za-ra-ka \ xa-ša-a-ya-tha-i-ya \ xa-ša-a-
ya-tha-i-ya-a-na-a-ma \ xa-ša-a-ya-tha-i-ya \
da-ha-ya-u-na-a-ma \ vi-i-ša-ta-a-sa-pa-ha-ya-
a \ pa-u-ça \ ha-xa-a-ma-na-i-ša-i-ya \ ha-
ya \ i-ma-ma \ ta-ça-ra-ma \ a-ku-u-na-u-ša

Dârayavauš xšâyathiya
vazraka xšâyathiya xšâ-
yâthiânâm xšâyathiya
dahyunâm Vištâspahy-
a puça Haxâmanišiya
hya imam taçaram akunauš

Darius, the king
great, king of ki-
ngs, king of
countries, Hystasp-
es' son, an Achaemenid,
who built this palace.

Darius, the great king, king of kings, king of countries, Hystaspes' son, an Achaemenid, built this palace


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


برگرفته از سنترال کلابز