ورزش دست براي كاستن از دردهاي آرتروز
ورزشهاي زير براي كاستن از دردهاي آرتروز در كف و انگشتان دست طراحي شده اند. اگر اين ورزشها، هر روز و ترجيحا چند مرتبه در روز انجام شوند، ميتوانند تاثير فراواني در كم كردن درد ناشي از آرتروز داشته باشند.

انجام دادن اين حركات در حالتي كه دست خود را در آب گرم غوطه ور كرده باشيد بسيار ساده تر خواهد بود. با اين حال مراقب باشيد و در محدوده توانايي خود عمل كنيد. ورزش دست نبايد طوري انجام شود كه در حين اجرا موجب درد شود.

خم كردن انگشتان

ورزشهاي دست را با شل كردن عضلات دست آغاز كنيد. سپس انگشتان را به صورت صاف و نزديك به يكديگر نگهداريد. حالا بند اول و وسط انگشتان خود را خم كنيد. مچ و مفاصل دست را صاف و مستقيم نگهداريد. نرم و آهسته دست خود را به حالت اول برگردانيد. همين حركت را با دست ديگر تكرار كنيد. اگر ميتوانيد حركت را چند بار براي هر دست تكرار كنيد.


مشت كردن دست


حركت را با نگهداشتن انگشتان در حالت كشيده و دور از هم آغاز كنيد. سپس انگشتان را به شكل مشتي نرم و آزاد مشت كرده و شست خود را بر روي باقي انگشتان قرار دهيد. مراقب باشيد كه انگشتان را محكم به يكديگر فشار ندهيد. نرم و آهسته به حالت اوليه باز گرديد. اين تمرين را براي هر دو دست انجام دهيد. ]
باز و بسته كردن انگشتان
لمس نوك انگشتان

انگشتان خود را صاف نگهداريد. شست خود را در عرض كف دست خم كرده و با نوك آن برآمدگي پايين انگشت كوچك را لمس كنيد. اگر نميتوانيد شست را تا جايي كه اين محل را لمس كند بكشيد، تنها آن را تا جاي ممكن خم كنيد. سپس شست را به حالت اوليه برگردانيد. (تصوير 3).

سپس يك يك انگشتان را به نوك شست رسانده و شكلي مانند حرف O بسازيد. اين حركات را نرم و آرام انجام دهيد و پس از انجام حركت با تمام انگشتان، كل تمرين را با دست ديگر انجام دهيد.راه بردن انگشتان
كف دست خود را بر روي سطح صافي مانند ميز قرار دهيد به طوري كه انگشتان اندكي با هم فاصله داشته باشند. انگشتان را يك به يك به سمت شست حركت دهيد. حركت را با بلند كردن و حركت دادن انگشت اشاره آغاز كرده و به ترتيب با ديگر انگشتان ادامه دهيد. در طي انجام اين تمرين مچ دست و شست خود را ثابت نگهداريد. حركت را با دست ديگر خود انجام دهيد.

انگشتان خود را تا جاي ممكن (بدون درد گرفتن) از يكديگر دور كرده و چند ثانيه به همين حالت نگه داريد. به نرمي انگشتان را شل كرده و به يكديگر نزديك كنيد. دوباره به حالت باز برگرديد. اين حركت را با هر دو دست انجام داده و به تدريج تعداد دفعات آنرا افزايش دهيد.