موسسه تحقيقات شيلات ايران به بيوتكنيك پرورش سيزده ‬گونه ماهي دست يافت

بوشهر، خبرگزاري جمهوري اسلامي

رييس موسسه تحقيقات شيلات ايران گفت: اين موسسه باانجام كارهاي تحقيقاتي به بيوتكنيك پرورش ‪ ۱۳‬گونه ماهي دست يافته است.

عباسعلي مطلبي روزسهشنبه در بوشهر به خبرنگاران اعلام كرد: اين ماهيها شامل پنج گونه مهم ماهيان اقتصادي، سه گونه ماهيان آبهاي شيرين و پنج گونه خاوياري است.

وي افزود: بزودي پنج گونه جديد ميگو نيز به پرورشدهندگان اين آبزي در كشور معرفي ميشود.

رييس موسسه تحقيقات شيلات ايران اظهارداشت: با توجه به اهميت تنوع محصول در دستيابي به بازارهاي جهاني، بتازگي ‪ ۱۰‬نوع محصول جديد آبزيان در اين موسسه فرآوري شده است.

مطلبي گفت: توسعه مطالعه توانمنديهاي شيلاتي براي دستيابي سالانه به دو ميليون تن محصول تا پايان برنامه چهارم توسعه و تكثير گونههاي اقتصادي آبزيان از جمله ماهي مركب و گربه ماهي از برنامههاي اين موسسه است.

وي بيان كرد: هم اكنون ‪ ۱۸۵‬طرح تحقيقاتي با ‪ ۱۱۰‬ميليارد ريال اعتبار در موسسه تحقيقات شيلات ايران در دست بررسي است.

مطلبي، ارزيابي ذخاير انواع گونههاي آبزيان خليج فارس و درياي عمان، احياي زيستگاههاي طبيعي آبزيان و ايجاد زيستگاههاي مصنوعي را از مهمترين برنامههاي موسسه تحقيقات شيلات ايران ذكر كرد.‬