فراموشي ناشي از آلزايمر در تحصيلكردهها سريعتر است

تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي

به گفته محققان، مدت تحصيل افراد هر قدر بيشتر باشد، فراموشي مرتبط به بيماري آلزايمر ديرتر شروع ميشود اما زمانيكه بيماري آغاز شود، آنها سريعتر از افرادي كه تحصيلات كمتري دارند، حافظه خود را از دست ميدهند.

به گزارش پايگاه اينترنتي رويترز، در اين مطالعه كه در مجله "عصب شناسي" منتشر شده است، فراموشي در گروهي از افراد مسن قبل از تشخيص آلزايمر يا اشكال ديگري از زوال عقل مرتبط با پيري، دنبال شده است.

به گفته محققان "كالج پزشكي آلبرت اينشتين دانشگاه يشيوا"در نيويورك، هر سال تحصيل، كاهش سريع حافظه را كه پيش از آلزايمر بروز ميكند، حدود ‪ ۲/۵‬ماه بتعويق مياندازد.

محققان افزودند، اما زمانيكه فراموشي شروع ميشود، سرعت از دست دادن حافظه به ازاي هر سال تحصيل ‪ ۴‬درصد سريعتر ميشود.

بر اساس اين يافتهها، شخصي كه ‪ ۱۶‬سال تحصيل كرده است احتمالا ‪ ۵۰‬درصد سريعتر از كسي كه چهار سال تحصيل دارد فراموشي را تجربه ميكند.

بيماري آلزايمر يك بيماري پيشرونده مغزي است كه شايعترين شكل زوال عقل در ميان افراد مسن است.

"چارلز هال" پروفسور اپيدميولوژي در "كالج پزشكي آلبرت اينشتن" كه رياست اين مطالعه را بر عهده داشت گفت، زمانيكه فراموشي در شخص مسني آغاز ميشود ممكن است اين وضعيت در او به سرعت بدتر شود به ويژه اگر اين شخص تحصيلات عاليه يا بهره هوشي بالايي داشته باشد.

هال با اشاره به توانايي مغز براي فعال ماندن به رغم وارد شدن آسيب به آن گفت، به نظر ميرسد افرادي كه تحصيلات بالاتري دارند ذخيره اداركي بزرگتري داشته باشند.

محققان گفتند، درحاليكه ممكن است بيماري آلزايمر در افرادي كه تحصيلات بيشتري دارند ديرتر از افراد عادي تشخيص داده شود، به نظر ميرسد كه آنها به آسيب مغزي مبتلا شدهاند اما "ذخيره ادراكي" آنها ميتواند اين آسيب را مخفي كند و اثرات آنرا به تعويق بياندازد.