پژوهشگران ژاپني عامل ازسرگيري بيماري سرطان خون را شناسايي كردند

توكيو ، خبرگزاري جمهوري اسلامي

پژوهشگران مركز پژوهشي فيزيك و شيمي ژاپن ، عامل ازسرگيري بيماري سرطان خون در افراد بالغ را شناسايي كردند.

روزنامه نيهونكيزاي روزسهشنبه به نقلاز پژوهشگران ژاپنينوشت: از سرگيري سرطان خون در بيماران بالغ بهاين دليلاست كه بااستفادهاز داروهاي شيميايي ضد سرطان و ديگر روشهاي درماني، سلولهاي سرطان خوني بعضا از ميان ميروند، اما در بسياري موارد سلولهاي سرطاني مادر زنده باقي ميمانند.

به گزارش ايرنا به نقل از نيهون كيزاي، پژوهشگران گفتند ، در آزمايش بر روي موش به اين دستاورد رسيدهاند كه آن دستهاز سلولهاي سرطاني مادر كه از مقاومت فراواني برخوردار هستند،توسط داروهاي كنوني كشتهنميشوند و به زيست خود ادامه ميدهند.

بهگفته پژوهشگران،زنده ماندن اين سلولهاي سرطاني مادر،سبب توليد دوباره و افزايش سلولهاي سرطانيدر بدن بيمار و ازسرگيري بيماري سرطان خون ميشود.

پژوهشگران با اشاره به اين دستاورد، تاكيد كردند ، نياز است كه داروهاي ضدسرطاني ساخته شود كه بتواند سلولهاي سرطاني مادر را نيز نابود كند.

در بيماري سرطان خون، در نخاع و يا خون سلولهاي سرطاني غير طبيعي گلبول سفيد بهشكل فراواني توليد ميشود و بههمين دليل خون طبيعي و يا پادتن درست نميشود.

آمارها نشان ميدهد ، از هر يكصد هزار نفر، سه نفر به بيماري سرطان خون مبتلا ميشوند.

به گفته كارشناسان، با وجود آنكه بيماري سرطان خون توسط دارو و پيوند نخاع درمان ميشود، اما در بسياري از موارد، پس از مدتي اين بيماري دوباره از سر گرفته ميشود.

پژوهشگران ژاپني اميدوارند، اين دستاورد بتواند زمينه توليد دارويي را فراهم كند كه پيشگيرنده پديدار شدن دوباره بيماري سرطان خون در بيماران باشد.