پژوهشگران به روش آساني براي شناسايي سرطان كبد دست يافتند

توكيو، خبرگزاري جمهوري اسلامي

پژوهشگران ژاپني وابسته به دانشگاه "هكايدو" به روشي دست يافتند كه با بهرهگيري از آن ميتوان به آساني و بهطور دقيق با آزمايش خون سرطان كبد را شناسايي كرد.

به گزارش روز سهشنبه روزنامه "يوميوري"، اين روش با شناسايي نوع گلوكز (قند) موجود در خون انجام ميگيرد.

پژوهشگران ژاپني براي رسيدن به اين دستاورد، از خونابه ‪ ۸۳‬بيمار مبتلا به سرطان كبد و ‪ ۲۰‬نفر فرد سالم، گلوكز را جدا و آن را بررسي كردند.

پژوهشگران در جريان اين بررسي از ميان ‪ ۴۰‬گلوكز موجود در خونابه، تركيب بندي چهار نوع از آنها به نامهاي "ايكس"، "واي"، "زد" و "دبليو" را مورد توجه قرار دادند.

بهگفته پژوهشگران نتيجه اين پژوهش نشان داد كه در بيماران مبتلا به سرطان كبد، گلوكز از نوع "ايكس" بسيار بيشتر از گلوكز "واي" بوده است.

پرفسور "نيشي مورا" يكي از دست اندركاران اين پژوهش، گفت: در اين روش آزمايشي فقط با حدود يك هزارم سيسي خون ميتوان آزمايش را انجام داد.

از اين رو امكان شناسايي سرطان كبد در آزمايشات دورهاي تندرستي كه در آن خون مورد آزمايش قرار ميگيرد، بوجود ميآيد.

بهگفته دست اندركاران با استفاده از اين روش آزمايشي امكان شناسايي زود هنگام سرطان كبد و درمان آن فراهم ميشود