ترس از موفقيت و راههاي مقابله با ان *
موفقيت معاني متفاوتي براي افراد مختلف دارد .موفقيت چيزي است كه همه ارزوي رسيدن به ان را دارند .اما ايا اين چنين است ؟ايا عده اي عمدآ بسياري از فرصت هايي را كه باعث رسيدن به موفقيت مي شود ٬ از بين مي برند ؟ايا افراد تلاش مي كنندبه اهداف كوتاه مدت و بلند مدت خود نرسند ؟
خواه نا خواه بسياري از افراد اين گونه هستند .اين عامل بخشي از ترس از موفقيت محسوب مي شود .
دانشمندان بر اين باورند كه زنان از موفق شدن مي ترسند ٬چون از پيامدهاي ان هراس دارند .منظور از انگيزه موفقيت اين است كه فرد به واسطه مساعي و كسب مهارتهاي لازم ٬ در امر ارزشمندي موفق شود !