دانشمندان اعلام كردند سيگار كشيدن ميتواند برخي از ژنها را براي هميشه در مسيري زيانبار، فعال كند. اين كشف ميتواند به اين سوال پاسخ دهد كه چرا خطر ابتلا به سرطان حتي پس از ترك سيگار، همچنان بالا باقي ميماند.


به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از رويترز، محققان دريافتند تغييرات ژنتيكي بسياري با ترك سيگار، متوقف ميشود، اما چندين ژن نيز از جمله ژنهايي كه پيش از اين با مصرف سيگار مرتبط نبودند، سالهاي سال همچنان فعال باقي ميمانند.

به گفته محققان اين تغييرات غيرقابل برگشت ميتواند دليلي براي خطر سرطان ريه با وجود ترك سيگار تلقي شود.

نتايج اين تحقيقات در نشريه بيومد سنترال ‪ BMC Genomics‬منتشر شده است.

در هر آن، در هر سلول تنها حدود يك پنجم ژنها فعال هستند.

“راج چاري” و همكارانش از مركز تحقيقات سرطان بريتيش كلمبيا در ونكوور با بررسي نمونههاي بافتي ‪ ۲۰‬فرد سيگاري و آنهايي كه سيگار خود را ترك كرده بودند، فعاليت ژني آنها را با يكديگر و با ژنهاي افرادي كه هرگز سيگار نكشيده بودند، مقايسه كردند.

پژوهشگران دريافتند برخي ژنهاي ترميمكننده ‪ DNA‬در افراد سيگاري خاموش شده و در سيگاريهاي سابق نيز خاموش مانده است. آسيب وارده به ‪DNA‬ يكي از مهمترين عوامل ابتلا به سرطان است.

ژن “‪ “CABYR‬ژني است كه در افراد سيگاري و افرادي كه سيگار خود را ترك كردهاند روشن ميماند. اين ژن به حركت اسپرم كمك ميكند.

ژن ديگري كه در افراد سيگاري روشن ميشود اما در افرادي كه هرگز سيگار نكشيدهاند خاموش است، “‪ “ENTPD۸‬نام دارد. ظاهرا اين ژن در ‪ DNA‬آسيب ديده نقش دارد.

تغييرات ژنتيكي ديگري كه در سيگاريها مشاهده ميشود ظاهرا به مدت يك سال يا بيشتر در افرادي كه سيگار را ترك كردهاند، معكوس ميشوند. برخي از اين ژنها در كمكرساني به سلولها در ترميم مجاري هوا و توليد مثل نقش دارند.

به گفته محققان، ‪ ۵۰‬درصد از افرادي كه ابتلا به سرطان ريه در آنها به تازگي تشخيص داده شده، سيگاريهاي سابق هستند.اين امر براي شناخت تاثيرات سيگار كشيدن بر مجاري هوا در افراد سيگاري و سيگاريهاي سابق مهم است.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز