احساسات تاثيري در طول عمر بيماران سرطاني ندارد

تهران ، ايرنا

پژوهشگران آمريكايي اعلام كردند هر چند اميدواري در بيماران سرطاني نتايج مثبتي در زندگي آنان دارد، اما اين مساله لزوما به معناي طول عمر بيشتر براي آنان نيست .


اين پژوهشگران ميگويند : احتمال بقاي بيماران سرطاني كه ديدي مثبت دارند، نسبت به بيماران سرطاني نااميد و افسرده، بيشتر نيست.

به گزارش خبرگزاري رويترز از واشنگتن، بيماران سرطاني اغلب تشويق ميشوند كه هر چه بيشتر شاد باشند و بسياري از مردم معتقدند كه ديد مثبت به بهبود و نجات اين بيماران كمك ميكند.

اما دكتر "جيمز كوين" و همكارانش در دانشگاه "پنسيلوانيا" براي پي بردن به واقعيت اين ديدگاه، اطلاعات به دست آمده از دو تحقيق درباره وضعيت عاطفي يك هزار و ‪ ۹۳‬بيمار مبتلا به سرطان سر و گردن را بررسي كردند.

تحقيقات اين پژوهشگران نشان داد كه وضعيت عاطفي بيماران سرطاني تاثيري در ميزان بقاي آنان ندارد. اين پزشكان در نشريه "سرطان" گزارش كردند كه عواطف افراد حتي پس از در نظر گرفتن عوامل ديگر مثل جنسيت، محل تومور يا مرحله بيماري نيز ارتباطي با ميزان بهبودي بيماران ندارد.

كوين اعلام كرد: به نظر ميرسد اميد به مبارزه با سرطان از طريق تاثيرگذاري بر وضعيت عاطفي بيماران، اميد نابجايي است.

وي با اين حال تاكيد كرد: اگر بيماران سرطاني خواستار درمانهاي روانشناختي يا حمايت گروهي هستند، اين فرصت بايد در اختيار آنان قرار گيرد زيرا مزاياي اجتماعي و عاطفي زيادي از اين مسئله حاصل ميشود اما نبايد اين كارها را تنها با اميد افزايش طول عمر خود انجام دهند.