دانشمندان از گاز مونواكسید كربن برای كمك به درمان دریافت كنندگان پیوند بهره می گیرند.
به گزارش شبكه خبر، پژوهشگران مركز تحقیقات پزشكی نورث ویچ پارك بریتانیا اخیرا اعلام كردند، با تزریق مولكول های محلول در آب گاز مونواكسیدكربن به دریافت كنندگان پیوند می توان با مهار كردن فرایندهای التهابی، از پس زدن عضو پیوندی جلوگیری كرد. به گفته كارشناسان، این شیوه جدید باعث می شود گاز مونواكسید كربن در مقدار كاملا حساب شده و مشخص وارد بدن شود و عارضه جانبی نداشته باشد. پژوهشگران امیدوارند، در آینده از این شیوه برای درمان بیماری هایی مانند روماتیسم مفصلی و افزایش فشار خون شریان ریوی بهره گیرند.روزنامه آفتاب یزد