اقی ماندن لكنت زبان در بسیاری از كودكان ناشی از سهل انگاری والدین آنها برای درمان این عارضه است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، متخصصان گفتار درمانی آلمان اعلام كردند كه بسیاری از والدین ناخواسته و ناآگاهانه و با نبردن كودكان مبتلا به لكنت زبان خود نزد متخصص، باعث باقی ماندن این عارضه در آنها میشوند.بر اساس این گزارش، در آلمان ۸۰۰ هزار نفر مبتلا به لكنت زبان هستند كه ۱۳۰ هزار نفر از آنها را كودكان تشكیل میدهند كه اگر والدین در هنگام كودكی فرزند خود، با كمك یك متخصص برای درمان اقدام می كردند. این آمار بسیار كمتر میشد.به گفته متخصصان هر چه عارضه لكنت زبان زودتر تشخیص داده شود به همان نسبت بهتر میتوان آن را درمان كرد.

روزنامه آفتاب یزد