صبور باشید

یكی از هیجانانگیزترین جنبههای فرهنگ و زمانهای كه در آن بهسر میبریم، این است كه تقریباً به انجام هر كاری كه بخواهیم قادریم. تكنولوژی پیوسته در حال پیشرفت ما، توانایی انجام كارها و داشتن چیزهایی را به ما میدهد كه نسلهای پیشین حتی قادر به تصور آن نبودند. در نتیجه به ارضای بیدرنگ خواستهها و آرزوهایمان عادت كردهایم. این امر سبب میشود كه صبور بودن دشوارتر بهنظر آید. با آغاز دروننگری و توجه به مسائل عظیمتر، با آموختن عشق و عفو و بخشایش با غلبه بر ترسهایمان و آموختن اینها آفرینش زندگی شادمانه و سعادتمندانه و آسانتر میشود.
البته همچنان مشكلاتی وجود دارد كه باید بر آنها فایق آییم. تكنولوژی هنوز نتوانسته چارهای ابداع كند تا یكشبه بر دیوهای درونمان غلبه كنیم. فرآیند رشد در هر زمینهای اغلب یك گام به پیش و یك گام به پس مینماید. گاه وقتی به فهرست كارهایی كه خواستهایم انجام دهیم، مینگریم و ناهماهنگ میشویم مثلاً شاید ۶ ماه پیش، عفو و بخشایش را از فهرستمان حذف كرده باشیم اما اكنون میبینیم بار دیگر صورت مسالهای كه باید از پس آن برآییم به زندگی بازگشته است. در نتیجه گویی باید بار دیگر همه چیز را از سر گیریم اما وقتی آزمون آنها را شروع میكنیم، میبینیم همه كارهایی كه قبلاً انجام دادهایم تا چه اندازه كمك كردهاند. از یادداشتهای روزانهتان به صورت ابزاری مداوم برای ارزیابی خویشتن سود جویید تا دریابید در بعضی از توان آزماییهای شخصی تا چه اندازه موفق بودهاید. یاد بگیرید نسبت به خویش صبور باشید. از فرآیند رشد به همان مفهومی كه هست ـ فرصتی بیوقفه تا در همه سطوح زندگی بهترین بشویم كه بدان قادریم ـ لذت ببریم. برخلاف جریان رودخانه شنا نكنید. بگذارید در مسیر رودخانه شناور باشید.

تهران امروز