شاد
ناراحت
چشمک
پوز خند
; خوشکل
:-/ سِوال
:x عشق
:"> خجالت
زبون درازي
:* بوسه
:O تعجب
X-( خشم ناک
:> ار خود راضي
B-) معرور
:-s worried
> ديو
( گريه کردن
) خنديدن
:@) خوک
3:-O گاو
|) ميمون
~:> مرغ
@};- گل
%%- برگ
پرچم
(~~) کدو
~o) قهوه
*- فکر کردن
8-X اسکلت
= مريخي
:| لال موني
/ حيرت
O فرشته
:-B nerd
=; خداحافطي
I-) خواب
8-| rolling eyes
:-& بيمار
:-$ ساکت
[-( فهر
) دلقک
8-} گيج رفتن
(:| tired
=P~ کف کردن
:-? فکر کردن
#-o d'oh!
=D> تشويق کردن
:-L frustrated
<) cowboy
[-o< دعا کردن
@-) hypnotized
$-) money eyes
:-" سوت زدن
:^o دروغ گفتن
b-( جشمک زدن
>- پيروزي
[-X shame on you
\/ رقصيدن
>< در عاقوش گرفتن
>-) alien 2


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]