به علت قویتر بودن سیستم ایمنی همورال زنان نسبت به مردان، احتمال ابتلا به بیماریهای خود ایمنی در آنها بیشتر است.
دکتر فرهاد شاه توان، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: زنان دارای ایمنی همورال قویتری نسبت به مردان هستند و این موضوع باعث میشود آنها بیشتر در معرض بیماریهای خودایمنی مثل لوپوس و آرتریت روماتوئید قرار گیرند.
وی افزود: مردان نیز به علت ایمنی همورال ضعیفتر نسبت به زنان، بیشتر در معرض عفونتهای چرکی قرار دارند. بیماری سل نیز در زنان بیش از مردان مشاهده میشود.

خبرگزارى ايسنا