هفت رمز مدیریت مبتكر و پویا۱) مقام و موقعیت شغلی خود را موهبتی از طرف خداوند و فرصتی برای خدمت بیشتر به مردم بدانید . مبادا آن را وسیله ای برای ارضا ء مقاصد شخصی و خانوادگی خود بدانید .
۲) بیش از هر چیز و در درجه اول به مسائل اساسی توجه كنید . این موضوع را همیشه به یاد داشته باشید كه مقام و منزلت انسان ها از اشیاء و پدیدههای بی جان بیشتر است . امروزه مدیریت موفق و پویا، مدیریت بر نیروهای انسانی است .
۳) همواره در ذهن خود ایده های بزرگ بپروانید و به افقهای دور بنگرید . به طور مرتب اهداف خود را مرور كنید و از خود بپرسید كه برای چه مقصودی تلاش می كنید .
۴) از نیروی عقل خود كمك بگیرید و متفكر باشید . با كسب موفقیت ها، مغرور نشوید و با تجربه شكست ها از میدان به در نروید، و درگرداب نا امیدی ها نیفتید . بهترین راه حل را برای رفع مشكل انتخاب كنید و برای به ثمر رساندن آن تلاش كنید . بدیهی است در این راه، باید از خود شكیبایی نشان دهید و چون كوه مستحكم و استوار باشید .
۵) كاری را كه خود شما نیز تمایلی به انجامش ندارید با زور به دیگران نسپارید . برای درک دیگران، همواره خود را به جای آنان قرار دهید .
۶) شنونده منطق و استدلال دیگران باشید . سعی كنید تلاش همه افراد را در جهت حل مسائل، در نظر بگیرید .
۷) به جای بزرگ كردن مشكلات و تنگناها، به راه حل آنها توجه كنید . تجزیه و تحلیل همه راه حل ها و سپس انتخاب بهترین راه حل، راه گشا و حلال مشكلات است .

نویسنده : سایت مردمان