جلوگیری از انتقال ویروسهای دستگاه تنفسی مهمترین اقدام برای متوقف كردن شیوع این قبیل بیماریها در صورت بروز اپیدمی است.
مطالعات نشان داده است كه شست وشوی دقیق و مناسب دستها با آب و صابونهای معمولی، روشی موثر برای جلوگیری از بروز اپیدمی بیماریهای دستگاه تنفسی است.
نتایج این پژوهش در مركز مطالعاتی «كوچران ریوو» بدست آمده است.
استفاده از این روش به ویژه برای كودكان حائز اهمیت است چرا كه نه تنها از خود آنها در برابر بیماری محافظت خواهد كرد بلكه در عین حال مانع از انتقال بیماری از كودكان به سایر اعضای خانواده میشود.
به علاوه، استفاده از لوازم پیشگیری كننده ساده مانند ماسك و دستكش و هم چنین ایزوله كردن افراد بیمار هم در زمینه جلوگیری از شیوع این قبیل بیماریها مفید است.خبرگزارى ايسنا