دیابت نوع یك که گاهی دیابت جوانان نیز نامیده میشود، بر میزان انسولین تولیدشده بوسیله لوزالمعده اثر میگذارد.
انسولین هورمونی است که میران قند خون را تنظیم میکند.
● در اینجا فهرستی از عوامل خطرساز برای دیابت نوع یک را میآوریم:
تاریخچه خانوادگی دیابت نوع ۱
داشتن بیماری خودایمنی دیگر
متولد شدن از مادری سالمندتر،
مادری که در دوران بارداری دچار پرهاکلامپسی (مسمومیت حاملگی) بوده است.
از تبار مدیترانهای یا اروپای شمالی بودن.
برخی از عوامل زیستمحیطی، از جمله استرس یا قرارگیری در معرض برخی سموم.

یادداشت: همشهری آنلاین