برنامه ای برای پاک کردن History و دیگر باقی مانده ای وب گرد ی که برنامه های زیر راساپورت میکند

Firefox
- Microsoft Internet Explorer 3.0 and higher
- America Online 6.0 and higher
- Opera 6.0 and higher
- Mozilla
- Netscape Browser 8
- Netscape Navigator 7
- Netscape Navigator 6
- Netscape Navigator

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]