نوجوان 17 ساله از فرط خجالت استفاده نادرست اينترنت اقدام به خودكشي كرد
كارشناس اجتماعي: والدين بايد نحوه آگاهي از مسايل خصوصي فرزندان را بياموزند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: حوادث

نوجوان 17 ساله پس از آن كه والدينش به استفاده ناصحيح وي از اينترنت پي بردند، از فرط خجالت اقدام به خودكشي كرد.

به گزارش خبرنگار «حوادث» ايسنا والدين «محسن» 17 ساله شب چهارشنبه زماني كه از مهماني به منزل مراجعه كردند، با وضعيت غيرعادي فرزندشان مواجه و با ديدن جعبههاي خالي تعداد قرص، از اقدام به خودكشي او آگاه شدند و محسن را سريعا به بيمارستان منتقل كردند.

«محسن» كه مقطع تحصيلي ديپلم فني حرفهاي را پشت سر گذاشته و در رشته كامپيوتر تحصيل ميكند، از سال دوم دبيرستان با موافقت والدينش كه بسيار مقيد هستند، صاحب يك دستگاه كامپيوتر شخصي شد.

اما بعد از ظهر روز سهشنبه يكم شهريور ماه در حالي كه Screen saver دستگاه كامپيوتر روشن و وي براي انجام كاري از اتاقش خوابش خارج شده بود، مادرش كه به رفتارهاي او در هنگام كار با كامپيوتر مشكوك بود، با تكان دادن موس و محو محافظ صفحه، با عكسهاي مستهجني روبهرو شد كه پسرش قصد وارد كردن آنها را به فايل شخصياش داشت.

با فريادهاي و عصبانيت مادر و حضور پدر در اتاق، محسن پي برد كه والدينش متوجه استفاده ناصحيح او از اينترنت شدهاند.

اين اتفاق سبب شد والدين محسن پس از دعوا با وي و قطع دستگاه كامپيوتر، تنبيه او را به وقتي ديگر موكول كنند.

«محسن» كه از عاقبت كارش وحشت داشت و از روي والدينش شرمنده شده بود، روز بعد، زماني كه والدينش در منزل حضور نداشتند، با خوردن 10 عدد قرص متعلق به مادرش، اقدام به خودكشي كرد.

30 درصد رايانههاي خانگي در اتاق خواب فرزندان قرار دارند

والدين بايد نحوه آگاهي از مسايل خصوصي فرزندان و رويارويي با آن را بياموزند

يك صاحبنظر در مسايل فرهنگي و اجتماعي با اشاره به اين كه 80 درصد پرسهزدنهاي اينترنتي نوجوانان در دنيا و از جمله در ايران در سايتهاي ضداخلاقي و گاه جنسي است، گفت: دوستيابيهاي اينترنتي از طريق چت، خودكشي اينترنتي، سرقت اينترنتي، افزايش فاصله ميان دنياي واقعي و تخيلي و مجازي، پرسهزدن در سايتهاي به شدت غيراخلاقي و ضد ارزشي و ديني، مقولهاي است كه هويتيابي و هويتجويي نسل جوان و نوجوان در ابعاد جنسي، فكري، اخلاقي و ديني را تحت تاثير قرار ميدهد.

دكتر علمالهدايي، استاد دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار ايسنا تصريح كرد: كودكان و نوجوانان معمولا براي از دست ندادن امكانات استفاده از اينترنت و پرسهزدن در فضاي اينترنت گاهي مجبور به نوعي پهنانكاري از والدين ميشوند، لذا بايد ضمن اين كه خلوت كودكان و نوجوانان را به رسميت ميشناسيم، به جاي رفتارهاي خشن و قهرآميز، بياموزيم چطور اعتماد فرزندان را جلب كرده و در جريان مسايل خصوصي آنها قرار گيريم.

اين پژوهشگر مسايل اجتماعي با بيان اين كه والدين تا زماني كه فرزندانشان از عهده رانندگي بر نميآيند اتومبيل در اختيارشان قرار نميدهند، گفت: به طور مشابه والدين نبايد با تأمين امكانات اينترنت، موبايل و كامپيوتر، فرزندان را به حال خود رها كنند.

وي همچنين تاكيد كرد: محل استقرار كامپيوتر در منازل يكي از مشكلات اصلي در زمينه اعتيادهاي اينترنتي و آسيبهاي اجتماعي است، چنانچه بررسيها نشان ميدهد متاسفانه 30 درصد كامپيوترهاي خانگي در اتاق خواب فرزندان قرار دارند و آنها براحتي ميتوانند ساعتهاي متناوبي را با كامپيوتر كار كنند و در سايتهاي نامناسب پرسه بزنند.

به اعتقاد اين پژوهشگر حتي تلويزيون كه ابزار نسبتا قديمي است ميتواند فرد را معتاد كرده تا ساعتها در شبكههاي تلويزيوني پرسه بزند و به صرف روشن بودن تلويزيون و گذارندن وقت معتاد شود.

علمالهدايي خاطرنشان كرد: آشنا كردن فرزندان با خطرات جسماني، رفتاري و اخلاقي و استفادههاي نامناسب، غيرضروري و زايد از فناوريهاي جديد مانند ماهواره، اينترنت و موبايل ، تقويت مباني ارزشي، اخلاقي و ديني فرزندان و ايجاد خود كنترلي و خود ايمني در آنها براي استفاده بهينه از فناوريهاي جديد بسيار پراهميت است.