علائم هشدار دهنده بیاشتهایی عصبی

بیاشتهایی عصبی اختلالی غذا خوردن است که در آن شخص از داشتن وزنی به اندازه حداقل وزن توصیه شده اکراه دارد و در نتیجه دچار کاهش وزنی میشود که ممکن است مرگبار باشد.
● علائم هشداردهنده بی اشتهایی عصبی اینها هستند:
▪ ترس شدید از اضافه وزن پیدا کردن.
▪ ادراک نادرست از کاهش وزن یا به طور وخیمی وزن پایین داشتن.
▪ استفاده مکرر از ملینها، قرصهای رژیمی، داروهای مدر با هدف کاهش وزن.
▪ خوردن مقدار بسیار کم غذا با کالری بسیار کم.
▪ قطعشدن قاعدگی، فشار خون پایین؛ کمبود چربی در بدن و پوستی با طاهر زرد با رنگ پریده.
▪ افسردگی.

یادداشت: همشهری آنلاین