مشكلات كلیوی و تغییرشكل ساختار اسكلتی از عوارض تجمع كادمیم در بدن است

مصرف آب وغذای آلوده سبب بروز مسمومیت و بیماری میشود، به نحوی كه تعداد بیماریهای منتقله از غذا و آب، متجاوز از ۳۰۰ نوع است؛ گاهی عوارض ناشی از مصرف غذا و آب آلوده به سرعت مشخص و گاه مسمومیت تدریجی حاصل میشود. نظیر مسمومیتهایی كه در اثر باقی ماندن سموم در سبزی و صیفی جات بروز میكند.
سرازیر شدن فاضلابهای تصفیه نشده كارخانهها در مزارع كشاورزی هم موجب آلودگی محصولات كشاورزی به ویژه سبزیها و صیفی جات به سرب و كادمیم میشود و مصرف این محصولات با تجمع فلزات سنگین سلامت انسان را به خطر میاندازد.
مشكلات كلیوی و تغییر شكل در اسكلت از عوارض تجمع كادمیم در بدن است. مسمومیت با سرب به ویژه در كودكان بیشتر است زیرا بدن آنان در حدود ۶ برابر افراد بزرگسال، سرب را از راه مواد غذایی جذب میكند و كودكان مسموم، معمولا به آنسفالوپاتی دچار میشوند.
سرب به علت رقابت با جذب املاح دو ظرفیتی مثل آهن، موجب كاهش جذب آهن توسط بدن میشود و نهایتا كمبود آهن و كم خونی ناشی از آن را تشدید میكند.
مصرف بی رویه سموم دفع آفات نباتی و حشره كشها هم موجب باقی ماندن سموم در علوفه و بدن دامهای مختلف میشود و با مصرف شیر و گوشت این دامهای آلوده، انسان نیز آلوده میشود. باقیماندن سموم دفع آفات بر روی میوهها و سبزیها هم حائز اهمیت است.
براساس این گزارش، باكتریهای بیهوازی نظیر كلستریدیوم بوتولینوم در قوطیهای كنسروی كه محیط بیهوازی دارند، سم كشندهای را به نام بوتولیسم تولید میكنند كه ۹۰ درصد این آلودگیها مربوط به كنسروهایی است كه در تهیه آن موازین بهداشتی و تكنولوژیك رعایت نشده است. از این رو، نباید از قوطیهای كنسرو باد كرده استفاده كرد و نیز قوطی كنسرو سالم را قبل از باز كردن و مصرف به مدت چند دقیقه در آب جوش قرار داد و جوشاند.
انواع كنسروها به ویژه كنسروهای سبزی نظیر نخود فرنگی و لوبیا سبز و در مرحله بعد كنسروهای گوشتی و ماهی بیشتر در معرض خطر این آلودگی قرار دارند.
برپایه این گزارش، انواع سسها، كالباس، سیب زمینی و سبزیهای پخته هم بیشتر در معرض آلودگی باسیلهای هوازی با قابلیت تولید هاگ قرار دارند كه ایجاد مسمومیت با علایم اسهال و استفراغ میكنند. از آنجا كه هوازیهای مولد هاگ در خاك به وفور یافت میشوند قرار ندادن بشقابها و ظروف غذای بدون سرپوش در معرض گرد و غبار از موازینی است كه رعایت آن موجب پیشگیری از بروز مسمومیت میكند.
تحقیقات نشان داده است كه سموم قارچی به ویژه آفلاتوكسین میتوانند مسمومیتهای حاد كبدی و یا در دراز مدت سرطان كبد ایجاد كند كه پسته، فندق، بادام، بادام زمینی، پودر نارگیل و ذرت از جمله مواد غذایی هستند كه بیشتر در معرض خطر آلودگی با آفلاتوكسین قرار دارند. افزون بر آن، مواد غذایی با منشا دامی نظیر جگر، شیر و لبنیات حاصل از دامهایی كه از علوفه و مواد غذایی كپك زده تغذیه میكنند هم به علت باقی ماندن سموم فوق در بدن آنها برای انسان خطرناك هستند.

خبرگزارى ايسنا