ضعف عضلاني درپي استراحت طولاني در بستر ازعوامل شكستگي استخوان است


خبرگزاري دانشجويان ايران - اهواز

يك فيزيوتراپيست اظهار داشت: استراحت در بستر بدون تحرك، سبب از بين رفتن قدرت عضلاني و يكي از عوامل مساعد جهت شكستگي استخوان و سقوط محسوب ميشود.

مجيد روانبخش در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه خوزستان، اظهار داشت: بيماراني كه با شكستگي استخوان روبرو ميشوند، ممكن است دچار عوارض كاهش حجم ريوي و بروز مشكلات تنفسي شوند كه لازم است به آنها در جهت تنفسهاي عميق و سرفه، آموزش داده شود.

وي افزود: به بيماران دچار شكستگي به منظور پيشگيري از ضعف و تحليل عضلاني، انجام ورزشهاي ايزومترويك (انقباض عضلات بدون تغيير طول بدن) توصيه ميشود.

روانبخش تصريح كرد: DVT (ترومبور وريدهاي عمقي) شايعترين عارضهاي است كه در شكستگيهاي استخوان مفصل ران اتفاق ميافتد كه انجام ورزشهاي مچ پاي بيمار به پيشگيري از بروز اين عارضه كمك خواهد كرد و نيز انجام روشهاي ديگر فيزيوتراپي با استفاده از تجهيزات الكتروترابي (TENNS) در بازگشت جريان خون به سمت اندام آسيب ديده و كاهش درد بسيار موثر است.

يك فيزيوتراپيست يادآور شد: استفاده از روشهاي اولتراسوند نيز به ترميم زخم و پرخوني و تقويت عضلات در شكستگيها نظير شكستگي استخوان مفصل ران كمك ميكند.

وي خاطرنشان كرد: انجام يكسري تمرينات تحملي با ميزان كم و تكرار زياد با نظارت فيزيوتراپيست، در بازگرداندن دامنه حركتي عضلات بيماران دچار شكستگي استخوان مفصل ران نيز موثر است.