دستورالعملهای جدید سازمان جهانی بهداشت برای مراقبت از بیماران سرطانی منتشر شد

سازمان جهانی بهداشت، دستورالعملهای جدیدی را برای بهبود مراقبتهای پزشكی و تسكین دهنده از بیماران سرطانی در كشورهای در حال توسعه منتشر كرد.
آمارها نشان میدهد كه نزدیك به دو سوم از مرگ و میرهای ناشی از ابتلا به سرطان در كشورهای در حال توسعه رخ میدهد.
دكتر كاترین لی گالز - كاموس دستیار دبیر كل مركز بیماریهای غیرمسری و بهداشت روانی در سازمان جهانی بهداشت در این باره تاكید كرد: مراقبتهای تسكین دهنده، یك نیاز فوری در سراسر جهان برای افراد مبتلا به سرطانهای پیشرفته است.
وی اضافه كرد: این نیاز در كشورهای در حال توسعه بسیار شدیدتر است، چرا كه ۷۰ درصد از مرگ و میرهای ناشی از سرطان در این كشورها رخ میدهد و بسیاری از افراد زمانی بیماریشان تشخیص داده میشود كه برای درمان بسیار دیر شده است.
دستورالعملهای جدید سازمان جهانی بهداشت، اساسا سیاستگذاران بهداشت عمومی را خطاب قرار میدهد و هدف از این دستورالعملها، ارتقای كیفیت زندگی بیماران سرطانی و خانوادههای آنها و همچنین اطمینان از دسترسی این بیماران به مراقبتهای لازم به شكل مساوی و پایدار است.

خبرگزارى ايسنا