گروهي از دانشمندان معتقدند كه وظيفه اصلي آپانديس را كه ظاهرا زايدهاي پردردسر و بيمصرف است، كشف كردهاند. آنها ميگويند آپانديس براي روده، ميكروبهاي خوب توليد و از آنها محافظت ميكند.

به گزارش پايگاه اينترنتي آسوشيتدپرس، اين نظريه جراحان و متخصصان ايمونولوژي "دانشكده پزشكي دانشگاه دوك" است كه شماره هفته جاري يك مجله علمي اينترنتي منتشر شده است.

دهها سال مردم آپانديس را عضوي زائد و زيادي تلقي كردهاند. پزشكان تصور ميكردند كه آپانديس هيچ فايدهاي ندارد و جراحان مرتب آنها را درميآوردند و مردم هم بدون آپانديس مشكلي نداشتند.

آپانديس زمانيكه عفوني ميشود ميتواند باعث مرگ انسان شود. در اين مواقع آپانديس به سرعت ملتهب ميشود و اگر به موقع بيرون آورده نشود، برخي افراد را ميكشد.

طبق اعلام "مراكز كنترل و پيشگيري از بيماري"، دو سال پيش ‪ ۳۲۱‬هزار نفر در آمريكا به دليل آپانديسيت در بيمارستان بستري شدند.

طبق اين مطالعه كه در مجله "زيست شناسي نظري" منتشر شده است، به نظر ميرسد كه عملكرد آپانديس با ميزان زياد باكتريهايي كه در دستگاه هاضمه انسان قرار دارند، ارتباط داشته باشد.

در بدن شمار باكتريها از شمار سلولهاي انساني بيشتر است. بيشتر باكتريها خوب هستند و به هضم غذا كمك ميكنند.

اما برخي اوقات باكتريهاي مقيم در رودهها ميميرند يا از آن خارج ميشوند.

بيماريهايي مانند وبا روده را از وجود باكتريهاي مفيد پاك ميسازند. در اين مورد كار آپانديس به راه انداختن دوباره دستگاه گوارش است.

"بيل پاركر" پروفسور جراحي دانشگاه دوك كه در نوشتن اين مطالعه همكاري داشت، گفت، آپانديس مانند "يك خانه امن و خوب براي باكتري ها" عمل ميكند.

وي گفت، توجه به محلي كه آپانديس در آن واقع شده است، از اين نظريه حمايت ميكند.

آپانديس دقيقا در زير مسير يك طرفه غذا و ميكروبها در روده بزرگ به شكل يك كوچه بن بست قرار دارد.

همچنين اين زايده كرمي شكل ، مانند يك كارخانه باكتري عمل ميكند كه ميكروبهاي خوب را پرورش ميدهد.