مطالعات اخير نشان ميدهد: نگرش منفي و منفيگرايي مسري است.
به گزارش سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نظرات و عقايد منفي، باعث ايجاد بيشترين دگرگونيها در ايدههاي افراد ميشود. براي مثال، ايده مشتريان نسبت به محصولات و خدمات و كالاهاي موجود در فروشگاهها اغلب تحت تاثير نظرات اطرافيانشان قرار ميگيرد.
محققان دانشگاه اينديانا كه اين پديده را مورد بررسي قرار دادهاند، ميگويند كه به دنبال درك موقعيتهايي هستند كه يك گروه بيشترين تاثير را در آن شرايط ميگيرد.
نتايج اين مطالعات نشان داده است كه ايدهها و نظرات ديگران مخصوصا وقتي منفي هستند تاثير بسيار قوي بر روي نظرات اشخاص دارند.