تزريق همزمان سفترياكسون با فرآوردههاي حاوي كلسيم، مرگآور استبنا براعلام مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروهاي معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت، سازمان غذا و داروي آمريكا (FDA) با همكاري شركت داروسازي Roche اطلاعيهاي در خصوص اعمال برخي تغييرات در بخش هشدارها و عوارض مندرج در Labeling داروي سفترياكسون منتشر كرده است. اين تغييرات بر مبناي يافتههاي اخير در ارتباط با خطرات ناشي از مصرف همزمان سفترياكسون با محلولها يا داروهاي حاوي كلسيم مي باشد.

در اين اطلاعيه اشاره شده است كه مواردي از مرگ ناشي از رسوب تركيب سفترياكسون و فرآورده حاوي كلسيم از طريق رگهاي مختلف و در زمانهاي متفاوت صورت گرفته است.

براين اساس، مصرف همزمان سفترياكسون با محلولها يا فرآوردههاي حاوي كلسيم در نوزادان و ساير گروههاي سني حتي به صورت انفوزيون از رگهاي متفاوت ممنوع مي باشد.

مصرف محلولها يا فرآوردههاي حاوي كلسيم تا 48 ساعت پس از آخرين دوز سفترياكسون در تمام گروههاي سني ممنوع مي باشد.

مصرف سفترياكسون در نوزادان مبتلا به هايپربيلي روبينميا، بويژه نوزادان نارس ممنوع مي باشد.

مطالعات نشان داده است كه سفترياكسون قادر به جابجايي بيلي روبين از محل اتصال به آلبومين سرم مي باشد و لذا امكان ايجاد انسفالوپاتي ناشي از افزايش بيلي روبين در اين بيماران مطرح ميباشد.

استفاده از رقيق كنندههاي حاوي كلسيم مانند محلول رينگر به منظور آماده سازي سفترياكسون جهت تزريق ممنوع مي باشد.

مصرف سفترياكسون در بيماران با سابقه حساسيت با ساير سفالوسپورينها ( مانند سفالكسين، سفالوتين، سفيكسيم، سفتازيديم و ...) ممنوع ميباشد و در بيماران با سابقه حساسيت به پني سيلين ها بايد با احتياط فراوان همراه باشد.

لازم به ذكر است، مركز ADR ايران نيز از سال 1377 تا تيرماه1386 تعداد 379 مورد گزارش از عوارض ناشي از سفترياكسون دريافت داشته است كه در اين ميان 135 مورد از گزارشها شديد، جدي و تهديد كننده حيات بودهاند و 19 مورد نيز منجر به مرگ بيماران گشته است. از آنجايي كه در 15 مورد از موارد مرگ نحوه مصرف دارو وريدي گزارش شده است ( 8 مورد وريدي سريع و 7 مورد وريدي با سرعت نامشخص) مجدداً توجه پزشكان را به اطلاعيه شماره 39 مركز ADR جلب و توصيه ميكند؛ مدت زمان انفوزيون وريدي سفترياكسون حداقل 30 تا 15 دقيقه در محلول مناسب به طول انجامد و تزريق اين فراورده صرفاً در مراكز مجهز به سيستم احيا انجام شود.

همچنين توصيه شده است، از تزريق وريدي سريع و همچنين تزريق توسط افراد غيرحرفهاي در مكانهاي غير از مراكز درماني مجهز به امكانات احيا اجتناب شود.