بیماری کبد چرب عارضهای است که نامش به طور کامل آن را توصیف میکند: چربی بیش از حد طبیعی در کبد ساخته میشود و تجمع پیدا میکند.
زیادی چربی در کبد میتواند باعث التهاب در کبد شود، و این امر نهایتا به سختشدن خطرناک این اندام می انجامد.
گرچه بیماری کبد چرب را نمیتوان علاج کرد، برخی از درمانها برای کمک به کاهش یا برگرداندن سیر آسیب را میتوان انجام داد.
از جمله میتوان به این کاره اشاره کرد:
● از طریق یک رژیم غذایی سالم و متعادل و ورزش مرتب وزن خود را در حد معقولی کاهش دهید.
● میزان تریگلیسرید خون را از طریق رژیم غذایی و ورزش یا طریق داروها کاهش دهید.
● افراد دیابتی را باید بیماری خود را کاملا تحت کنترل قرار دهند.
● رژیم غذایی سالم، کمکالری و کمچربی مصرف کنید.
● به طور مرتب ورزش کنید.
● به طور مرتب برای چکآپ و معاینه به نزد دکتری که متخصص بیماریهای کبد است، بروید.

همشهری آنلاین