کلینیک کلیولند که یک مرکز مشهور قلب در جهان است، رویکردی جدید برای درمان شریانهای کورونری – عروق تغذیهکننده ماهیچه قلب – ابداع کرده است، که بر مبنای کنترل اعصاب تنظیمکننده عروق است.
به گزارش خبرگزاری رویترز این شیوه جدید بالقوه میتواند جایگزین استنتهای پوشیده با دارو در باز نگهداشتن این عروق شود.
با وجود که این استنتها - چارچوبهای لولهای ساخته شده از یک شبکه سیمی که شریانهای بیمار را باز نگه می دارند و با آزاد کردن داروی که روی آنها را پوشانده است از لختهشدن خون و انسداد شریان جلوگیری میکنند، دکتر علی رضایی مدیر بخش بازسازی عصبی در کلینیک کلیولند و همکارانش در تلاش بودهاند که از جریان الکتریسته به این منظور استفاده کنند.
رضایی میگوید الکترودها میتوانند جانشین داروهای قرارداده شده در استنتها شوند و میزان ایمنی آنها را افزایش دهند. فرستادن برق از استنت به طور مستقیم به دیواره رگ مستواند رشتههای عصبی پیرامون رگ را فعال یا مهار کند و به این ترتیب کارکرد عروقی را تنظیم کند. او در مصاحبهای میگوید: "ما در واقع در حال تلفیق حوزههای تنظیم عصبی (neuromodulation)، کاردیولوژی (شناخت بیماریهای قلب) و پزشکی قلبی-عروقی هستیم."
نسل فعلی استنتهای پوشیده با دارو در سال ۲۰۰۳ در آمریکا به بازار آمدند. این وسائل بسیار سودآور به شکلی تصاعدی بوسیله پزشکان مورد استقبال قرار گرفتند، و بازار فروش آنها به بیش از ۵ میلیارد دلار در سال رسید.
اما از یک سال پیش، پزشکان متوجه خطر اندک اما مرگبار بروز لختههای خونی در رگهای حاوی این استنتهای پوشیده با دارو یک سال یا بیشتر پس از جا گذاری آنها شدند.[نگرانی درباره استنتهای قلبی پوشیده با دارو]
هنوز روشن نیست که آیا داروی موجود در استنت یا پلیمر پلاستیکی که این دارو را ترشح میکند، مسئول این لختهشدن مجدد خون در رگها است.
ظهور این عارضه باعث شد که استفاده از استنتهای پوشیده از دارو، در مقابل استنتهای فلزی سنتی بدون دارو سقوط کند و از ۸۸ درصد کل اعمال استنتگذازی به ۶۵ درصد برسد.
شرکتهای سازنده استنتها قصد دارند برای رفع این مشکل در سال ۲۰۰۸ گونههای جدیدی از استنتهای پوشیده از دارو را وارد بازار کنند و مدعی هستند که این استنتها بیخطرتر هستند. به گفته سازندگان این استنتهای جدید از میزان کمتری از داروهایی متفاوت استفاد ه میکنند و ایمنتر هستند.
اما کارشناسان میگویند موضوع ایمنی استنتهای پوشیده از دارو تنها هنگامی به طور کامل حل و فصل میشود که کازآماییهای بالینی بزرگ درازمدت کنترلشده، شواهدی در مورد بیخطر بودن این استنتها به دست دهد.
در مقابل دکتر رضایی میگوید رویکرد او با استفاده ار برق به جای دارو این نگرانیها را برطرف میکند.
او میگوید: "الکترودهای نصب شده در استنت میتواند از لختهشدن خون جلوگیری کند و ممکن است بر اعصاب پوشاننده عروق خونی هم اثر بگذارد و این عروق را نسبت به لختهشدن مقاومتر کند."
رضایی میگوید این رویکرد نه تنها در مورد عروق کورونری قلب بلکه در مورد رگهایی که خون را به مغز میرسانند یا رگهای خونرسان به پاها نیز میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته او تاثیربخشی این شیوه جدید در آزمایشهای حیوانی نشان داده شده است و دو سال است که بر روی انسانها در حال آزمایشها است. به گفته او این شیوه جدید احتمالا در پنج سال آینده وارد بازار خواهد شد.
او یادآور میشود که استفاده از الکتریسیته برای تاثیرگذاشتن بر کارکرد عصبی میتواند برای درمان بسیاری از بیماریها به کار رود.

همشهری آنلاین