چه موهایتان یک دست صاف باشد و چه کاملا فرفری، ژنهای شما مسئول این وضعیت هستند.
اما در مورد اینکه ژنها دقیقا چگونه کنترل خود را بر شکل مو ایفا میکنند، بحث در جریان بوده است.
دانشمندان زمانی تصور میکردند که پیچ خوردگی را تنههای هر موی منفرد ایجاد میکند، اما از آن پس دریافتهاند که شکل فولیکول مو (بخشی از پوست که مو از آن رشد میکند) هم تعیین شکل مو و هم زاویه رشد نسبت به پوست سر است. موی مجعد مانند یک بیضی کشیده است و با زاویه تند رشد میکند.
موهای فرفری بسیار خشکتر از موهای صاف هستند زیرا چربیهای ترشحشده از پوست سر روی تنه موی صاف بیشتر از موی مجعد حرکت میکند (برای همین است که موهای فرفری اغلب وزوزی میشوند).
و افراد دارای موی فرفری میدانند که رطوبت باعث میشود که موی آنها حتی بیشتر فرفری شود. دلیل این است که رشته مو آب را جذب میکند و تنه مو را به بازگشت به ساختار اصلی آن (کمتر صاف بودن) وا میدارد.

یادداشت: همشهری آنلاین