خطوط عمودی:این خطوط نمایانگر ایستادگی و مقاومت و استحکام است.

افرادی که از این خطوط بیشتر استفاده میکنند افرادی هستند:گرم و پویاـ جنجال

بر انگیز ـروحیه ی اجتماعی دارندـمخاطب را تحت تاثیر قرار میدهند و توان

فوق العاده ای در جذب افراد دارند.

خطوط افقی:این خطوط نمایانگر ارامش و اعتدال و سکون است.

افرادی که بیشتر از این خطوط استفاده میکنند افرادی هستند:باوقار و آرمانگرا

این افراد غیرفعال و آرام هستند.توجه زیادی به مادیات ندارند.بیشتر اوقات

رفتار مسالمت آمیز دارند.

خطوط مایل:این خطوط نمایانگر تحرک و عدم سکون و عدم ثبات است.

افرادی که بیشتر از این خطوط استفاده میکنند افرادی هستند:پرتحرک ـچالاک

و تا حدودی پرخاشگر.

خطوط منحنی:این خطوط نمایانگر مداومت است.

افرادی که بیشتر از این خطوط استفاده میکنند افرادی هستند:با پشتکار فراوان

این افراد برای رسیدن به اهداف خود بسیار مصمم و پر تلاش هستند.

صبور و بردبارند و مشکلات هرگز نمیتواند از عزم انها بکاهد.