افرادي كه دندانهاي عقل خود را كشيدهاند ميدانند كه اين دندانها واقعا غير از مزاحمت اثري ندارند.

به گزارش پايگاه اينترنتي لايوساينس، اكنون مطالعهاي كه جزئيات آن در شماره ‪ ۲۷‬سپتامبر مجله "نيچر" منتشر شده است، نشان ميدهد كه اين دندانهاي آزاردهنده احتمالا به تنها به دليل ضعف در يك مكانيسم تكاملي كه به آنها اجازه ميدهد به انتهاي فك راه پيدا كنند، وجود دارند.

دندانهاي آسيا عقبترين دندانها در دهان بيشتر پستانداران هستند.

انسانهاي بزرگسال ‪ ۱۲‬دندان آسيا دارند ( سه دندان آسيا در هر طرف فك بالا و پايين) و آخرين دندان هر گروه دندان عقل ناميده ميشود.

دندانهاي آسيا معمولا به ترتيب از جلو به عقب درميآيند و دندان عقل آخرين دنداني است كه در سنين بين ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۴‬سالگي نمايان ميشود.

اگر به اندازه كافي در فك جايي براي رويش دندانهاي عقل نباشد و رويش آنها موجب بروز نامنظمي در دندانهاي ديگر شوند در آن موقع زمان انجام رويه دردناك دندانپزشكي كه همانا كشيدن دندان عقل است فرا ميرسد.

يك موضوع درباره دندانهاي آسياب كه دانشمندان را گيج و متحير كرده اين است كه چرا برخي افراد دندانهاي عقل بسيار بزرگي دارند درحاليكه ساير افراد (كه در واقع شانس آوردهاند) ممكن است اصلا دندان عقلي نداشته باشند.

براي كمك به پاسخ به اين سوال، محققان در "دانشگاه هلسينكي" در فنلاند دندانهاي موش را در محيط آزمايشگاهي كشت دادند.

محققان دريافتند كه توازن ميان دو مكانيزم مولكولي يعني "فعالسازي" و "بازداري"، تعداد دندانهايي را كه از ريشه دندان (جوانه كوچكي از بافت كه بعدا به دندان تبديل ميشود) ميرويند و اندازه اين دندانها را كنترل ميكند.

زمانيكه اين دو مكانيزيم در توازن هستند هر سه اين دندانها درميآيند و اندازه آنها تقريبا يكسان است.

اما اگر اين دو مكانيزم در توازن نباشند، اندازه اين دندانها متفاوت ميشود. اگر مكانيزم فعالسازي برنده شود، هر دندان به ترتيب بزرگتر ميشود بطوريكه دندان عقل، در نقش قلدر گروه عمل ميكند و دردي واقعي را در دهان ايجاد ميكند. در مواردي بسيار استثنايي نيز ممكن است كه سر و كله چهارمين دندان آسيا نيز پيدا شود.

از طرف ديگر اگر مكانيزم بازداري برنده شود، اين دندانها به ترتيب كوچكتر ميشوند بنابراين دندان عقل از همه آنها كوچكتر ميشود كه در نهايت اين وضعيت، ممكن است اصلا دندان عقلي نرويد.

"يوكا يرنوال" يكي از اعضاي گروه محققان گفت، بيشتر انسانهاي اوليه هر چهار دندان عقل خود را داشتند و همه آنها تقريبا به يك اندازه بودند بنابراين در آن زمان احتمالا اين دو نيرو در توازن بودند.

يرنوال به لايوساينس گفت، اما اكنون دندانهاي عقل ما معمولا كوچكتر از بقيه دندانهاي آسياب هستند كه اين بدين معناست كه نيروي بازداري احتمالا از نظر تكاملي برنده ميشود. هرچند در تمام اشخاص به اين صورت نيست.

يرنوال گفت، حتي با وجود اينكه دندانهاي عقل كوچكتر ميشوند اما هنوز ميتوانند مشكلاتي بوجود آورند زيرا فك انسان نيز با گذشت زمان كوچكتر شده است كه اين موضوع ميتواند به اين دليل باشد كه انسانها آشپزي ياد گرفتهاند و غذاي ما اكنون نرمتر شده است و به نيروي كمتري براي جويدن نياز دارد.

بنابراين دندانپزشكان تا مدتها بعد كارشان همچنان رونق خواهد داشت