ضررهای دمیدن دود سیگار و سوخته تریاك در گوش، خیلی بیشتر از منافع احتمالی آن است. بنابراین بیمار هنگام گوش درد، باید ضمن اجتناب از هرگونه دستكاری و به كار بردن درمانهای غیر علمی، به پزشك مراجعه كند.
دفتر منطقه ای علوم پزشكی تهران محققان دانشگاه علوم پزشكی تهران معتقدند: درد گوش میتواند به علت تومور، التهاب، عفونت، ضربه، جسم خارجی، شنیدن صدای خیلی بلند و با تحریك گیرندههای درد قسمتهای مختلف گوش ایجاد شود.
درمان درد گوش باید با توجه به عامل ایجاد كننده درد، انجام پذیرد و صرفاً اقدام جهت از بین بردن درد (كه درمان علامتی نامیده میشود)، بدون بررسی علت اصلی آن از نظر علم پزشكی مردود است.
البته سیگار با داشتن نیكوتین در تركیب خود، باعث تحریك گیرندههای نیكوتینی (مزولیمبیك و راه نگرواستریاتال) شده و تا حدی درد را كاهش میدهد و همچنین تریاك كه یك مخدر قوی است، كاهش دهندهٔ درد است.
در نتیجه حتی با نادیده گرفتن این مورد كه دمیدن دود در گوش (بخصوص در اطفال)، ممكن است منجر به آسیب پرده گوش شود، با به كار بردن آنها درمان علامتی انجام دادهایم كه بدون بررسی و كشف علت اصلی غیر قابل قبول است. چون با از بین بردن درد -كه یكی از نشانههای مهم هر بیماری است- شائبهٔ بهبود بیماری به وجود می آید كه به عدم پیگیری مشكل اصلی و پیشرفت آن منجر می شود.
باید توجه داشت كه سوخته تریاك نیز مانند اكثر مواد مخدر دیگر اعتیادآور است. البته این ادعا وجود دارد كه بعد از بهبود، مصرف تریاك نیز قطع میشود، در صورتی كه فرد به طرف اعتیاد سوق داده میشود.

خبرگزارى ايسنا