محققان دريافتند كنترل فعاليت ناحيه اي در مغز پزشكان به آنان كمك مي كند در مواجه با بيماران عواطف و احساسات خود را كنترل كنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه خبري ولث دي؛ پزشكان قادرند، با خاموش كردن فعاليت ناحيه اي در مغز تحت تاثير دردي كه بيمار متحمل مي شود قرار نگيرند و در عوض ناحيه اي در مغز را فعال كنند كه احساسات را كنترل مي كند.
بنابراين گزارش، پزشكان اين توانايي را در دوران تحصيل و آموزش و در اثر تمرين در خود ايجاد مي كنند در غير اين صورت ممكن است دچار استرس شوند.
آزمايشات نشان داد در ناحيه اي از مغز پزشكان كه درد افراد ديگر را ثبت مي كند پاسخي داده نشد.
در اين مطالعه واكنش مغز چهارده پزشك و گروه چهارده نفره ديگري را هنگام تماشاي فيلمي از افرادي كه به اطراف دهان آنها سوزن فرو مي بردند، كنترل كردند،فعاليت مغز پزشكان در ناحيه اي كه احساسات را كنترل مي كرد بيشتر شد.
اين گزاش مي افزايد: پزشكان دردي را كه بيمار متحمل شده بود بسيار كمتر از حدي كه گروه كنترل تخمين زده بودند ارزيابي كردند.

اشگاه خبرنگاران