از شكست نهراسيد!


از سقوط نهراسيد!


شكستهاي پيدرپي نشانهي زنده بودن و پويايي شماست.


تنها در گورستان است كه هيچكس شكست نميخورد.


شكست، پيشنياز پيروزي است .


از تنهي درختي كه ميشكند و سقوط ميكند، شاخههاي متعددي سر برميآورد و هر كدام به درختي شكوهمند بدل ميشوند.


بدون شك، شكست درخت، سبب رشد و موفقيت و زياد شدن آن است.


اما:


درختي كه شكست، هرگز گريه نميكند، افسرده نميشود و به در و ديوار لعنت نميفرستد.


بلكه آرام و صبور ميماند تا جوانه بزند.


و اينبار سبزتر، وسيعتر و پرثمرتر به آسمان ميرود!


آهاي شكستخوردگان! بپاخيزيد.


به گمان خويشتن، اگر شكست خوردهايد،


مثل تنهي درخت، فقط آرام و خونسرد باشيد تا دوباره جوانه بزنيد، سبز شويد و به آسمان برويد!


سبزتر، جوانتر و وسيعتر!


از سقوط نهراسيد.


از شكست نهراسيد!


شكست و سقوط، پيشنياز سرسبزي و آسماني شدن است!
آرمان داوري