خردسالترين كودك در ايران تحت جراحي كاشت حلزون شنوايي قرار گرفت


تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي

دختر شش ماهه ايراني در بيمارستان "بقيه الله" (عج ) تهران تحت جراحي كاشت حلزوني شنوايي قرار گرفت و بهبودي كامل يافت.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، دكتر"اجل لوينيان " رييس تيم پزشكي اين جراحي پس از اين عمل كه روز گذشته انجام شد،گفت: انجام اين جراحي در كودك شش ماهه كهاز ظرافتهاي خاص برخوردار است، نشانه واضحي از بهبود سطح سلامت درجامعه و تواناييهاي تخصصي تيمهاي پزشكي كشور است.

لوينيان افزود: توجه بيشتر به غربالگري شنوايي نوزادان در بدو تولد مي تواند به كشف و درمان به موقع كري مادرزادي و جلوگيري از عوارض بعدي آن منجر گردد.

آمار نشان ميدهد تقريبا از هر يك هزار نوزاد، يك نفر دچار كري كامل ميباشد.